//////

Miesięczne archiwum: Październik 2009

ZNALEZIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE

Będzie teraz intere­sujące znalezienie odpowiedzi na pytanie, co się stanie, jeśli zmieszamy dwie serie rzutów i bę­dziemy mieli do czynienia z jedną serią dwu­dziestu rzutów. Jak porównać serię dwudziestu rzutów z dwiema seriami po dziesięć rzutów? Jest rzeczą jasną, że liczba reszek się nie zmie­ni — w pierwszym przypadku jest ich dziesięć, w drugim — dwie partie po pięć. Jeśli jednak­że dwie partie po pięć staną się dziesiątką w ramach dwudziestu rzutów, liczba możli­wych kombinacji wzrośnie. W przypadku dwu­dziestu rzutów C = 185 000,. a więc stopień nieuporządkowania, InC, jest równy 12,13. Sto­pień nieuporządkowania w ramach dwóch serii w złożonym, lecz nie zmieszanym stanie wyno­sił 11,06. Tak więc przyzwolenie na „zmiesza­nie” dwóch serii po dziesięć rzutów i prze­kształcenie ich w jedną serię dwudziestu rzu­tów zwiększa stopień nieuporządkowania bez zmiany najbardziej prawdopodobnego stanu, tzn. stanu złożonego z dziesięciu orłów i dzie­sięciu reszek.

UKŁAD ZŁOŻONY CIAŁ RZECZYWISTYCH

Wierzymy, że w ten sposób za­chowują się rzeczywiste układy. Jeśli mamy układ złożony z ciał rzeczywis­tych, to niezależnie od tego, jakie występują między nimi oddziaływania, następuje wzrost stopnia jego nieuporządkowania lub w najlepj szym wypadku stopień ten się nie zmienia. Jest to w istocie sformułowanie drugiego praw termodynamiki. Stłuczone szklanki nie sklejają się w całość, ponieważ znaczyłoby to, że od-f działywają z powietrzem i ziemią, na której leżą, w taki sposób, iż zmniejsza się stopień ich nieuporządkowania. Równie dobrze można byłoby się spodziewać, że chusteczka trzepocąca bez celu na wietrze nagle opamięta się i, drgając harmonijnie, wykona nam fragment utwo­ru muzyki klasycznej. Jest to możliwe, lecz I prawie na pewno tak się nie stanie.

POTĘŻNE PRAWO PRZYRODY

Całkiem odwrotnie; należy się spodziewać, że będzie nadal trzepotać bez celu, hałasując. Jeśli przyfl mierny, że w układzie fizycznym realizuje się w sposób nieodparty stan najbardziej prawdo- , podobny, to powinniśmy również przyjąć, że jest praktycznie pewne, iż zmieszanie dwóch układów lub oddziaływanie między nimi spo­woduje wzrost sumarycznego stopnia ich nie­uporządkowania lub go nie zmieni, lecz nigdy nie spowoduje jego zmniejszenia. Mamy tu do czynienia z potężnym prawem przyrody, którego źródłem jest natura przypadku i prawo wielkich liczb. Prawo to wyjaśnia wiele właściwości naszego wszechświata.Choć sens pojęcia nieuporządkowania pozo­staje taki sam, niezależnie od tego, czy myśjiji my o rzutach monetą czy też zajmujemy się I fizycznymi wielocząstkowymi układami, opis najbardziej prawdopodobnego stanu w rzeczywistym świecie jest sprawą znacznie bardziej złożoną.