Monthly Archives: Marzec 2010

STOPIEŃ NIEUPORZĄDKOWANIA

Stopień nieuporządkowa­nia najbardziej prawdopodobnego stanu w przy¬padku dwóch rzutów wynosi więc ln2 — 0,69, w przypadku dziesięciu rzutów — ln252 = 5,53, a w przypadku 1022 rzutów — lnlO22 = 50,66.
Obecnie, aby zbudować most łączący rzuty monetą z rzeczywistym światem, należy sku¬pić uwagę na sytuacji złożonej z dwóch serii po dziesięć rzutów. Ma to znaczenie wyjątkowo fundamentalne, gdyż pozwoli zrozumieć, dla¬czego trudno uniknąć zetknięcia z magią. Sto¬pniem nieuporządkowania w ramach jednej z tych serii jest, jak właśnie odnotowaliśmy, ln252 = 5,53. W ramach dwóch jest nim ln (252 • 252) = 2 • 5,53 = 11,06, czyli liczba do¬kładnie dwa razy większa.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

ZNALEZIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE

Będzie teraz intere­sujące znalezienie odpowiedzi na pytanie, co się stanie, jeśli zmieszamy dwie serie rzutów i bę­dziemy mieli do czynienia z jedną serią dwu­dziestu rzutów. Jak porównać serię dwudziestu rzutów z dwiema seriami po dziesięć rzutów? Jest rzeczą jasną, że liczba reszek się nie zmie­ni — w pierwszym przypadku jest ich dziesięć, w drugim — dwie partie po pięć. Jeśli jednak­że dwie partie po pięć staną się dziesiątką w ramach dwudziestu rzutów, liczba możli­wych kombinacji wzrośnie. W przypadku dwu­dziestu rzutów C = 185 000,. a więc stopień nieuporządkowania, InC, jest równy 12,13. Sto­pień nieuporządkowania w ramach dwóch serii w złożonym, lecz nie zmieszanym stanie wyno­sił 11,06. Tak więc przyzwolenie na „zmiesza­nie” dwóch serii po dziesięć rzutów i prze­kształcenie ich w jedną serię dwudziestu rzu­tów zwiększa stopień nieuporządkowania bez zmiany najbardziej prawdopodobnego stanu, tzn. stanu złożonego z dziesięciu orłów i dzie­sięciu reszek.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!