//////

Miesięczne archiwum: Czerwiec 2010

WSZYSTKIE WŁASNOŚCI

Ogól­nie można przyjąć, że wszystkie bezwładnościo­we właściwości każdego obiektu są wyznaczone przez inne ciała we wszechświecie. Jest to zna­na zasada Macha. Einstein w pełni ją zaakcep­tował w swej ogólnej teorii względności i do­szedł do koncepcji zakrzywionej czasoprzestrze­ni. Nikt jeszcze jednak nie sformułował w peł­ni satysfakcjonującej teorii masy bezwładnej, opartej na zasadzie Macha, chociaż Sciama za­oferował nam prosty model. Zgodnie z poglądem Sciamy, siła bezwład­ności jest pochodną nowego składnika oddzia­ływania grawitacyjnego, który jest proporcjo­nalny do przyspieszenia. Ta nowa siła jest w pełni analogiczna do siły wywieranej przez falę elektromagnetyczną, która w sposób natu­ralny powstaje przy przyspieszaniu ładunku.

GRAWITACYJNE FALE

Takie grawitacyjno-bezwładnościowe fale są wysyłane przez ciało gdziekolwiek jest ono przyspieszane. Spójrzmy, jakie siły działają na ciało, gdy spada ono swobodnie ku Słońcu . Jeśli przyspieszenie jest rzeczywiście wielkością względną, powinniśmy umieć nale­życie opisać tę sytuację, przyjmując, że ciało spoczywa, a wszystko inne porusza się z przy­spieszeniem w przeciwnym kierunku. Taka sa­ma zatem sytuacja fizykalna byłaby wtedy, jeśli Słońce poruszałoby się z przyspieszeniem ku ciału i jeśli reszta wszechświata podlegała­by temu samemu przyspieszeniu. Spójrzmy na siły działające na ciało. Zawsze występuje nor­malne przyciąganie grawitacyjne, które będzie dążyć do nadania ciału ruchu w kierunku Słoń­ca. To się nie zmieniło.