//////

Miesięczne archiwum: Lipiec 2011

ZACHOWANIE PĘDU

Zasada zachowania pędu wywodzi się z nie- zmienniczości względem przesunięcia w prze­strzeni, zasada zachowania momentu pędu     z niezmienniczości względem obrotu układu odniesienia. Innym przykładem jest zasada za­chowania ładunku, która ściśle wiąże się z nie­zależnością praw elektromagnetycznych od wy­boru zerowego potencjału elektrycznego. Na tyle, na ile nam wiadomo, wszystkie oddziały­wania przestrzegają tych symetrii. Wiedząc, jakie rodzaje symetrii są narzucane przez pra­wa rządzące procesami jądrowymi, jesteśmy gotowi do zaczęcia naszych zabiegów. C-ell- -Mann przewidział istnienie hiperonu omega minus (Q~), posługując się tzw. metodą ośmiopolową.

SZCZEGÓLNE RODZAJE SYMETRII

Tych szczególnych rodzajów symetrii, które obowiązują w oddziaływaniach silnych, nie uwzględniają oddziaływania słabe. Zacho­dzący pod ich wpływem rozpad cząstek nie podporządkowuje się regułom, które rządzą od­działywaniami silnymi. Oddziaływanie słabe w rzeczywistości stało się bardziej sławne raczej z powodu braku niż z powodu obfitości symetrii. Różniącym się od dotychczas rozpatrywanych rodzajem symetrii jest symetria zwierciadlana przestrzeni . W zwierciadle prawa ręka staje się lewą ręką, spiny są skierowane na odwrót. Jeśli charakte­rystyka cząstki zmienia znak w takim zwier­ciadlanym odbiciu, mówimy, że cząstka ma pa­rzystość ujemną; jeśli go nie zmienia, mówimy, że ma parzystość dodatnią.

SILNE ODDZIAŁYWANIE

Oddziaływania silne elektromagnetyczne nie odróżniają tego, co prawe, od tego, co lewe, i dlatego też w pro­cesach, w których one występują, parzystość jest zachowana. Szok w fizyce wywołało od­krycie, że tę na pozór podstawową symetrię pogwałciło oddziaływanie słabe — w procesach oddziaływań słabych parzystość nie zostaje za­chowana. Ktoś mógłby oczekiwać, że procesy będą przebiegały tak samo, jeśli wszystkie. Wiemy, że przyroda czasami przedkłada — w danym układzie — praworęczność nad lewo- ręczność lub na odwrót. Większość z nas jest osobami praworęcznymi. Nic nie zabrania nam jednak być leworęcznymi.

Z PUNKTU WIDZENIA FIZYKI

Z punktu widzenia fizyki nic nie przeszkadza powojowi, aby, owi­jając się wokół innej rośliny, wspinał się ku słońcu w kierunku niezgodnym z ruchem wska­zówek zegara. Wydaje się, że tylko oddziaływanie słabe narzuca ten brak symetrii zwier­ciadlanej. nie zadowala nas, że to samo zachodzi ; w przypadku ładunku elektrycznego. Nie jest łatwo zrozumieć takie zachowanie się i z wy­jątkową trudnością przychodzi sformułowanie teorii, która byłaby spójna ze szczególną teorią względności i elektrodynamiką bez uwzględ­nienia tej podstawowej symetrii. Jedynym roz­wiązaniem dylematu jest wkroczenie w dzie­dzinę czystej fantazji i rozważenie, co się dzie­je, jeśli czas biegnie wstecz.