//////

Miesięczne archiwum: Wrzesień 2011

SŁABE ODDZIAŁYWANIE

Nawet neutron, gdy znajdzie się poza jądrem, jest nie­trwały. Hiperony rozpadają się na inne hipero­ny i mezony w czasie rzędu 10~10 s. Neutrony rozpadają się na protony, które są cząstkami w pełni trwałymi. Produktami rozpadu hipe­ronów, mezonów i neutronów są miony, elek­trony, neutrina i fotony. Co powoduje ich roz­pad? Jakiekolwiek byłoby to oddziaływanie, musi być ono znacznie słabsze od silnego od­działywania. Okazuje się, że jest ono słabsze od oddziaływania elektromagnetycznego nawet o    współczynnik rzędu 1011. Nazywamy je oddziaływaniem słabym. Jeśli u pod­staw tego oddziaływania leży pole kwantowe, to związana z nim cząstka powinna mieć masę większą od masy protonu.

DOTYCHCZAS NIE ODKRYTE

Dotychczas nie od­kryto żadnej cząstki o odpowiednich cechach, dlatego też oddziaływanie słabe nadal jest dla nas czymś tajemniczym. Jedynym oddziaływaniem, które nie kandy­duje do interpretacji kwantowo-polowej, jest oddziaływanie najsłabsze ze wszystkich — gra­witacja. Efekty występowania w nim mikro­skopijnego kwantu działania byłyby tak małe, że tylko godne szacunku dążenie ku pełności teorii skłania fizyków teoretyków do trapienia się problemem, jak skwantować pole grawita­cyjne. Podobnie jak pole elektromagnetyczne, pole to wywiera oddziaływanie o dalekim zasię­gu; jego kwantowa cząstka nie może więc mieć żadnej masy. Nazwano ją grawitonem, nikt jednak nie wykrył takiej cząstki.