//////

Miesięczne archiwum: Październik 2011

SZCZEGÓLNE RODZAJE SYMETRII

Tych szczególnych rodzajów symetrii, które obowiązują w oddziaływaniach silnych, nie uwzględniają oddziaływania słabe. Zacho­dzący pod ich wpływem rozpad cząstek nie podporządkowuje się regułom, które rządzą od­działywaniami silnymi. Oddziaływanie słabe w rzeczywistości stało się bardziej sławne raczej z powodu braku niż z powodu obfitości symetrii. Różniącym się od dotychczas rozpatrywanych rodzajem symetrii jest symetria zwierciadlana przestrzeni . W zwierciadle prawa ręka staje się lewą ręką, spiny są skierowane na odwrót. Jeśli charakte­rystyka cząstki zmienia znak w takim zwier­ciadlanym odbiciu, mówimy, że cząstka ma pa­rzystość ujemną; jeśli go nie zmienia, mówimy, że ma parzystość dodatnią.

SILNE ODDZIAŁYWANIE

Oddziaływania silne elektromagnetyczne nie odróżniają tego, co prawe, od tego, co lewe, i dlatego też w pro­cesach, w których one występują, parzystość jest zachowana. Szok w fizyce wywołało od­krycie, że tę na pozór podstawową symetrię pogwałciło oddziaływanie słabe — w procesach oddziaływań słabych parzystość nie zostaje za­chowana. Ktoś mógłby oczekiwać, że procesy będą przebiegały tak samo, jeśli wszystkie. Wiemy, że przyroda czasami przedkłada — w danym układzie — praworęczność nad lewo- ręczność lub na odwrót. Większość z nas jest osobami praworęcznymi. Nic nie zabrania nam jednak być leworęcznymi.