Monthly Archives: Styczeń 2012

SILNE ODDZIAŁYWANIE

Oddziaływania silne elektromagnetyczne nie odróżniają tego, co prawe, od tego, co lewe, i dlatego też w pro­cesach, w których one występują, parzystość jest zachowana. Szok w fizyce wywołało od­krycie, że tę na pozór podstawową symetrię pogwałciło oddziaływanie słabe — w procesach oddziaływań słabych parzystość nie zostaje za­chowana. Ktoś mógłby oczekiwać, że procesy będą przebiegały tak samo, jeśli wszystkie. Wiemy, że przyroda czasami przedkłada — w danym układzie — praworęczność nad lewo- ręczność lub na odwrót. Większość z nas jest osobami praworęcznymi. Nic nie zabrania nam jednak być leworęcznymi.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

Z PUNKTU WIDZENIA FIZYKI

Z punktu widzenia fizyki nic nie przeszkadza powojowi, aby, owi­jając się wokół innej rośliny, wspinał się ku słońcu w kierunku niezgodnym z ruchem wska­zówek zegara. Wydaje się, że tylko oddziaływanie słabe narzuca ten brak symetrii zwier­ciadlanej. nie zadowala nas, że to samo zachodzi ; w przypadku ładunku elektrycznego. Nie jest łatwo zrozumieć takie zachowanie się i z wy­jątkową trudnością przychodzi sformułowanie teorii, która byłaby spójna ze szczególną teorią względności i elektrodynamiką bez uwzględ­nienia tej podstawowej symetrii. Jedynym roz­wiązaniem dylematu jest wkroczenie w dzie­dzinę czystej fantazji i rozważenie, co się dzie­je, jeśli czas biegnie wstecz.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!