Monthly Archives: Maj 2012

WYSTĘPUJĄCE ODDZIAŁYWANIE

Gdyby to oddzia­ływanie nie występowało, jądra rozleciałyby się i nie istniałby żaden pierwiastek chemiczny poza wodorem, którego jądrem jest pojedynczy proton. Oto dlaczego rzeczą ważną jest wyjaśnienie pochodzenia tego oddziaływania. Natu­ralnie, rozwiązujemy problem przez wprowa­dzenie nowego pola kwantowego. Jakiego ro­dzaju powinno być to pole? Nie może być po­dobne do pola fotonowego, ponieważ w polu fotonowym działają siły o dalekim zasięgu, a silne oddziaływanie powinno mieć zasięg krótki, dający efekty tylko na odległość rzędu 10~15 m. Podstawową przyczyną dalekiego za­sięgu oddziaływania elektromagnetycznego jest to, że foton nie ma żadnej masy bezwładnej.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

ODLEGŁE OD SIEBIE ELEKTRONY

Przypuśćmy, że mamy dwa elektrony odleg­łe od siebie o kilometr. W jaki sposób dokonują one wymiany fotonów wirtualnych? Foton wy­słany przez jeden z elektronów pędzi z pręd­kością światła do drugiego i zostaje przez nie­go pochłonięty. Jak na świat kwantów, między tymi dwoma zdarzeniami upływa dość długi czas. Mamy tu przecież do czynienia z proce­sem wirtualnym. Energia fotonu powinna być dość mała, ponieważ iloczyn czasu i energii fo­tonu nie może się wiele różnić od In, stałej Plancka. Dla pola fotonowego nie ma tu pro­blemu, ponieważ energia fotonu może być do­wolnie mała. Nie ma żadnych ograniczeń, po­nieważ foton ma zerową energię masy spoczyn­kowej.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!