Monthly Archives: Czerwiec 2012

EFEKT PRZYCIĄGANIA

Jest zastanawiające, że możemy wyjaśnić ten efekt przyciąganiem między elektronami, które po­wstaje w trakcie oddziaływania elektronów mechanicznych drgań atomów metalu. Ener­gia fal wibracyjnych skupia się w porcjach, które nazywamy fononami. Fonon jest tym dla dźwięku, czym foton dla światła. Mamy więc tu do czynienia z kolejnym polem kwantowym — polem fononowym. Różni się ono od innych dotychczas wspomnianych pól tym, że nie roz­przestrzenia się w próżni, lecz jedynie w ma­kroskopowej materii. Jednakże fonon jest w pełni opierzoną cząstką kwantową, cząstką odgrywającą fundamentalną rolę szczególnie w określaniu właściwości ciał stałych.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

ELEKTRONY W NADPRZEWODNIKU

Elektro­ny w nadprzewodniku przyciągają się poprzez wymianę fononów wirtualnych. Jak na ironię, wysyłanie i pochłanianie fononów rzeczywis­tych przez elektrony jest podstawową przyczy­ną powstawania oporu elektrycznego w meta­lach. W niskich temperaturach elektrony ob­chodzą to ograniczenie nałożone na swobodę ich ruchu, „pożerając” wysyłane fonony, i dzię­ki temu zachowują ruch, który sobie przyswoi­ły. W nadprzewodzącym obwodzie elektrycz­nym wzbudzony prąd płynie nieprzerwanie bez przeszkód.Jedną z najbardziej podstawowych sił wystę­pujących w przyrodzie jest siła wiążąca pro­tony i neutrony w jądra atomowe. Nazywamy ją oddziaływaniem silnym, ponie­waż przezwycięża potężne odpychanie elektro­statyczne między protonami.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!