//////

Miesięczne archiwum: Czerwiec 2012

PEŁNIEJSZY ODPOWIEDNIK

Aby odpowiednik stał się pełniejszy, powinieneś coś sprzedać, aby uzyskać te funty, i zakończysz całą operację z takim samym majątkiem jak na początku, bez grosza zysku. W społeczeń­stwie pożyczka pozwala na większą niż nor­malna swobodę działania (na wirtualne nabyt­ki). W przyrodzie bank kwantów daje kredyto­we ułatwienia wszystkim- cząstkom elementar­nym jakby na mocy prawa, mogą więc pofol­gować swoim szczególnym zachciankom. Na co procesy wirtualne pozwalają fotonom? Gdy promieniowanie gamma przechodzi przez materię, może przekształcić się w parę elek­tron—pozyton, jeśli energia jego fotonu jest dostateczna na to, aby zapewnić co najmniej energię masy spoczynkowej tej pary.

ZACHODZENIE WIRTUALNYCH PROCESÓW

Istnieje pole fotonowe pole elektronowo—pozytonowe (często nazywane polem Diraca). Każde z nich jest pojmo­wane jako wszechprzenikliwe i uzewnętrznia­jące się tworzeniem i unicestwianiem swoich cząstek. Zachodzenie wirtualnych procesów wy­twarzania cząstek i antycząstek znaczy, iż ; cząstka rzeczywista jest związana fizycznie z takim polem i nie można jej nigdy pojmować jako bytu oddzielnego.W fizyce klasycznej pola grawitacyjne i elek­tromagnetyczne pojmuje się jako obszar prze­strzeni wyposażony w szczególne właściwości, które wpływają na ruch ciał poddawanych pró­bom.  Mówimy o jego sile, której doświadcza ciało w nim umieszczone, i o jego energii po­tencjalnej, w każdym punkcie pola. Możemy ustalić źródło takiego pola; jest nim ciałt o    pewnej masie lub ciało o pewnym ładunku elektrycznym.

INNE POLA KWANTOWE

Pola kwantowe są inne. Nie ma ją żadnego źródła, są wszędzie obecne. Uwewnętrzniają się przez tworzenie i anihilację cząstek elementarnych zarówno rzeczywistych, jak i wirtualnych, zgodnie z regułami mecha­niki kwantowej. Cząstka jest rozpatrywana teo­retycznie jako wzbudzenie pola i pod każdym  względem jest w pełni od niego zależna. Najbardziej być może osobliwą cechą pól i kwantowych jest całkowita niezdolność do i trwania w spokoju. Jak pełne życia dzieci, ; zawsze poruszają się zrywami. Spokojna, opa­nowana, pełna bezruchu bierność nie wchodzi do arsenału ich możliwości. Nawet wtedy, gdy i nie ma wokół żadnej cząstki rzeczywistej, pola I te łagodnie, lecz nieustannie pulsują aktyw­nością. Nieprzerwanie tworzą cząstki i prawie natychmiast je unicestwiają, ciesząc się choćby przelotnym ich istnieniem w nigdy nie kończą­cym się wrzeniu.