Monthly Archives: Lipiec 2012

ENERGIA PUNKTU ZERO

Energię tę nazywamy energią punktu zero­wego dla tej długości fali. Nie można jej tknąć, ponieważ odbiera się energię tylko peł­nymi kwantami, pochłaniając rzeczywiste foto­ny związane z falą. Nie możemy więc wyko­rzystać jej jako źródła mocy. Musi na zawsze pozostać związana z polem. Przerażenie budzi wynik zsumowania energii punktu zerowego wszystkich długości fali — uzyskuje się wiel­kość nieskończoną! Bardzo to kłopotliwe. Każde pole kwantowe operujące w próżni ma nieskończoną ilość energii zawartej w swoich fluktuacjach; ma już tą ilość, zanim zaczniemy dodawać energię pod postacią rzeczywistych cząstek.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

KOLEJNE KONSEKWENCJA

Jest tak, jak jest, niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie! Powinniśmy ten właśnie wniosek zaakceptować i postępo­wać bardzo ostrożnie przy tworzeniu teorii naukowych. Do problemu fluktuacji próżnio­wych powrócimy w następnym rozdziale. Przy­stąpmy teraz do badania innych iskier rzuca­nych przez brylant fizyki.Kolejną konsekwencją myślenia w katego­riach kwantów jest konieczność stworzenia zu­pełnie nowego obrazu wzajemnego oddziały­wania elektronów. Wzajemne odpychanie się dwóch elektronów jest, z punktu widzenia fi­zyki klasycznej, odpowiedzią każdego z nich na działanie pola elektrostatycznego drugiego —- natychmiastowym działaniem na odległość. Z punktu widzenia fizyki pól kwantowych zja­wisko to powinno być skutkiem tworzenia się anihilacji cząstek. Jakże to dalekie od kla­sycznego opisu!

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

WYMIANA MIĘDZY ELEKTRONAMI

Jednakże wygląda na to, że tak się właśnie dzieje. Elektrony wymieniają mię­dzy sobą szczególnego rodzaju fotony wirtual­ne, które nieustannymi uderzeniami odpychają elektrony wzajemnie od siebie i oddalają. Te szczególne fotony są kwantami związanymi z falami elektromagnetycznymi, w których drgania pola elektrycznego są skierowane zgod­nie z kierunkiem rozprzestrzeniania się fal. O    takich falach mówi się, że są spolaryzowane podłużnie. W zwykłych falach elektromagne­tycznych drgania pola elektrycznego zachodzą pod kątem prostym do kierunku ich rozprze­strzeniania się i wtedy mówi się, że fale są spolaryzowane poprzecznie.Osobliwą rzeczą jest to, że zgodnie z klasyczną teorią elektro­magnetyzmu fale podłużnie spolaryzowane nie mogą istnieć

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

WŁAŚCIWOŚCI CZĄSTECZEK

Fotony tego typu promieniowa­nia zawdzięczają swe istnienie kwantowi dzia­łania i mogą istnieć tylko jako fotony wirtual­ne. Są jednakże cząstkami o właściwościach dokładnie takich, jakich się wymaga, aby wy­jaśnić natychmiastowe elektrostatyczne oddzia­ływanie między dwiema naładowanymi cząst­kami . Takie oddziaływanie jest kon­sekwencją nieustannej wymiany fotonów wir­tualnych. Idei wymiany cząstek wirtualnych używa się : powszechnie w fizyce kwantowej do opisu oddziaływań. Wspomnieliśmy o polu fotonowym, lecz są również inne pola, których cząstki wir­tualne rodzą odpychanie i przyciąganie. Istnieniem jednego z takich pól wyjaśnia się zjawisko nadprzewodnictwa. Przewodnik, któ­ry w bardzo niskiej temperaturze traci opór elektryczny, nazywamy nadprzewodnikiem.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!