//////

Miesięczne archiwum: Luty 2013

DALSZE KONSEKWENCJE

Pociąga to za sobą dalsze konsekwencje. Jeśli część masy poruszającego się ciała jest energią, dlaczego nie miałaby być nią cała masa? Co powstrzymuje nas przed wprowadzeniem cał­kowitej energii cząstki E, gdzie E — mc2, zło­żonej z jej energii kinetycznej (m—m0) c2 i no­wego rodzaju energii — energii tkwiącej w cząstce, równej ra0c2, a nazwanej energią ma­sy spoczynkowej? Nie Widać przeszkód. Aby jednak energia masy spoczynkowej miała jaki­kolwiek sens fizyczny, musi być zdolna do przekształcania się w inne formy energii pod­czas tych czy innych oddziaływań. Poza wszyst­kim, energia jest pojęciem użytecznym tylko w opisie sposobu zachodzenia procesów fizycz­nych we wszechświecie.

PROCESY W PRZYRODZIE

Czy są takie procesy, w których energia masy spoczynkowej prze­kształca się w inne rodzaje energii? Takie pro­cesy rzeczywiście w przyrodzie występują . Elektrony i pozytony mogą anihilować (unicestwiać się) wzajemnie, przekształcając energię mas spoczynkowych całkowicie w ener­gię elektromagnetyczną w postaci promienio­wania gamma. W bombie atomowej masa w sposób wybuchowy przekształca się w ener­gię kinetyczną. Synteza dwóch jąder deuteru (ciężkiego wodoru) w jądro helu wyzwala ogromną ilość energii, bezpośrednio zależną od różnicy ich mas spoczynkowych. Tak więc energia masy spoczynkowej jest rzeczywistą 1 fizyczną wielkością.