//////

Miesięczne archiwum: Październik 2013

REALIZACJA SKRAJNYCH KONCEPCJI

Już dzisiaj formułowane są radykalne poglądy, we­dług których szkoła powinna zasadniczy ciężar dostar­czania wiadomości złożyć na „środki masowe” z tele­wizją na czele. Szkoła, zgodnie z tą koncepcją, zacho­wałaby dla siebie zadanie systematyzacji wiadomości, dostarczania klucza do ich porządkowania — zadanie bardziej natury metodologicznej niż .bezpośrednio in­formacyjnej. Realizacja tak skrajnych koncepcji nie wydaje się prawdopodobna w skali masowej, natomiast występo­wanie wspomnianych tendencji stwarza podstawę do pewnych wniosków prognostycznych, istotnych dla spo­sobu widzenia zadań systemu szkolnego. Jeżeli tak zna­czna część wiedzy czerpana jest z telewizji, radia, pra­sy, to wynika stąd, iż coraz silniejsza będzie tendencja do tego, aby treści masowego komunikowania podpo­rządkowane były w znacznym zakresie celom oświa­towym.