//////

Miesięczne archiwum: Luty 2014

ZAKRES POTRZEB

Potrzeby w tym zakresie ujaw­niają się już teraz, są jednak — i tak będzie jeszcze zapewne do momentu osiągnięcia przez społeczeństwo wyższego szczebla wykształcenia i pewnego stopnia zamożności — potrzebami względnie wąskiej grupy. Upowszechnienie drugiego i trzeciego szczebla oświa­ty oraz przejście Polski do grupy państw wysoko uprze­mysłowionych potrzeby te upowszechni i stanie się źródłem nowych potrzeb, wzorów i aspiracji, dzis rzadko występujących.Nie wdając się w ryzykowne przewidywania szcze­gółowe, chcielibyśmy postawić hipotezę, że najwcześ­niej i najostrzej te nowe potrzeby wystąpią w młodym pokoleniu. Doprowadzi to, być może, do zakwestiono­wania założenia, dziś często przyjmowanego, że funkcją szkoły jest wyłącznie przekazywanie wiedzy.

WZROST TEMPA

Wzrost tempa współczesnych przemian — przy rów­nocześnie rosnącej komplikacji stosunków społecznych i ekonomicznych — rozszerza krąg osób wpływających na decyzje dotyczące problemów makrospołecznych Oraz zakres zagadnień obejmowanych takimi decyzja­mi (mamy tu na myśli np. kwestie związane z urbani­zacją, motoryzacją czy komputeryzacją). Jednym ze szczególnie doniosłych zadań systemu oświatowego sta­nie się przygotowanie społeczeństwa do rozstrzyga­nia — i to rozstrzygania we właściwym czasie — tych nowych makroproblemów. Rysujące się tendencje rozwoju techniki wskazują, iż już w perspektywie roku 2000 możliwe będzie pozosta­wanie w kontakcie z całym światem bez opuszczenia własnego mieszkania, „zdalne uczestnictwo” we wszyst­kim niemal, co będzie się działo na naszym globie.