Monthly Archives: Luty 2014

KONIECZNE ZMIANY

Zmiany te okażą się tym bar­dziej konieczne, że masowy obieg informacji będzie wzrastać. Zadaniem wysuwającym się więc na poczesne miejsce stanie się takie uzbrajanie intelektualne, które ułatwi wybieranie niezbędnych informacji i zestawia­nie ich w jakimś organicznym porządku. Dla przyszłoś­ci kultury może się to okazać sprawą wagi zupełnie za­sadniczej. Przede wszystkim stworzy nacisk na opracowanie nowych metod nauczania, a także na zintegrowanie nauczania zasadniczego (dzieci i młodzieży) z kształce­niem ciągłym (w instytucjach oświatowych, kultural­nych, zakładach pracy itp.).  W wyniku tych nowych potrzeb i zadań, w okresie objętym naszymi rozważa­niami wzrośnie zapewne świadomość, że skutecznie można przygotowywać do sprostania nowym konflik­towym sytuacjom tylko — poprzednio wspomniany — zintegrowany system oświaty, w którym doniosłe miej­sce przypadnie instytucjom kulturalnym.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

WYKORZYSTANIE TELEWIZJI

Można również spodziewać się, że dotychczasowe — dość już długo trwające, ale stale nieśmiałe — próby wykorzystania w naszym kraju telewizji dla celów oświatowych (zarówno typu obecnej Politechniki Tele­wizyjnej lub Telewizyjnego Technikum Rolniczego, jak i telewizyjnych programów szkolnych) przerodzą się w  latach najbliższych w systematyczne kursy telewizyjne, na różnych poziomach. Umożliwi to, między innymi, zwiększenie zasięgu kształcenia na poziomie wyższym (przy wprowadzeniu wszechnic telewizyjnych,  analogicznych np. do brytyjskiego „otwartego uniwersytetu” – ale wykorzystujących też bogate tradycje polsldch wszechnic); ułatwi w szczególności dokształcanie nauczycieli szkół podstawowych i średnich.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!