Monthly Archives: Marzec 2014

REALIZACJA SKRAJNYCH KONCEPCJI

Już dzisiaj formułowane są radykalne poglądy, we­dług których szkoła powinna zasadniczy ciężar dostar­czania wiadomości złożyć na „środki masowe” z tele­wizją na czele. Szkoła, zgodnie z tą koncepcją, zacho­wałaby dla siebie zadanie systematyzacji wiadomości, dostarczania klucza do ich porządkowania — zadanie bardziej natury metodologicznej niż .bezpośrednio in­formacyjnej. Realizacja tak skrajnych koncepcji nie wydaje się prawdopodobna w skali masowej, natomiast występo­wanie wspomnianych tendencji stwarza podstawę do pewnych wniosków prognostycznych, istotnych dla spo­sobu widzenia zadań systemu szkolnego. Jeżeli tak zna­czna część wiedzy czerpana jest z telewizji, radia, pra­sy, to wynika stąd, iż coraz silniejsza będzie tendencja do tego, aby treści masowego komunikowania podpo­rządkowane były w znacznym zakresie celom oświa­towym.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

PROGRAMY ŚRODKÓW MASOWEJ KOMUNIKACJI

Równolegle z ingerencją w programy środków maso­wego komunikowania pojawią się przynajmniej próby przystosowania oświaty do naporu informacyjnego ze strony środków masowych. Choć bowiem znaczenie szkoły pozostanie ogromne, lecz waga informacji do­starczanej przez- środki masowe będzie nadal rosła. Wielorakie i głęboko sięgające splecenie tych dziedzin ze sobą sprawi, że oświatowcy nie pozostaną obojętni na sprawę bogactwa i poziomów informacji masowej — ze względu właśnie na realizację zadań systemu szkol­nego.Wobec rozwoju nowych technik kumulacji, klasyfi­kacji i udostępniania informacji i(mikrokopie z druków, komputeryzacja zasobów, bibliografie, „abstrakty” itp.) wzrośnie znaczenie — w kształceniu szkolnym — ta­kich umiejętności, jak samodzielne wyszukiwanie in­formacji i metodologicznie poprawne jej użycie, trze­ba przewidywać natomiast ograniczenie w szkole prze­kazu samych wiadomości.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!