//////

Miesięczne archiwum: Lipiec 2014

MASOWE ZJAWISKO

Jako zjawisko masowe pojawi się również „kształce­nie ciągłe” (permanentne). Będzie ono niezbędne ze względu na szybką dezaktualizację wiedzy nabytej w szkole {średniej czy wyższej), konieczność przekwali­fikowania się {czasem po kilka razy w życiu), a także w wyniku rozbudzenia potrzeby bezinteresownego po­głębiania i poszerzania wiedzy (oczekiwać należy, że ta potrzeba szybko będzie wzrastać w skali masowej).Można spodziewać się, że pod naciskiem tego zapo­trzebowania społecznego obok szkół — z ich naucza­niem zasadniczym i nauczaniem „dopełniającym” — funkcje oświatowe w znacznie większym niż dziś roz­miarze będą pełnić środki masowego komunikowania, a także inne instytucje (stowarzyszenia itp.

SYSTEM OŚWIATY

System oświatowy stać będzie przy tym przede wszy­stkim wobec zadania przygotowywania do życia w święcie szybko ewoluującym, o trudnych do przewidze­nia warunkach bytowania. Można też oczekiwać prze­sunięcia celów działalności oświatowej: przechodzenia od kształcenia nastawionego na adaptację do kształce­nia mającego na celu umożliwienie samorealizacji jed­nostki. Być może, właśnie czynne uczestnictwo w tworzeniu wartości kulturowych stanie się jedną z podstawowych manifestacji osobowości. Oczywiście mamy na myśli wartości kulturowe rozumiane szeroko; zaliczamy do nich zarówno sztukę, jak aktywność intelektualną, ak­tywność społeczną itp.

ZAKRES POTRZEB

Potrzeby w tym zakresie ujaw­niają się już teraz, są jednak — i tak będzie jeszcze zapewne do momentu osiągnięcia przez społeczeństwo wyższego szczebla wykształcenia i pewnego stopnia zamożności — potrzebami względnie wąskiej grupy. Upowszechnienie drugiego i trzeciego szczebla oświa­ty oraz przejście Polski do grupy państw wysoko uprze­mysłowionych potrzeby te upowszechni i stanie się źródłem nowych potrzeb, wzorów i aspiracji, dzis rzadko występujących.Nie wdając się w ryzykowne przewidywania szcze­gółowe, chcielibyśmy postawić hipotezę, że najwcześ­niej i najostrzej te nowe potrzeby wystąpią w młodym pokoleniu. Doprowadzi to, być może, do zakwestiono­wania założenia, dziś często przyjmowanego, że funkcją szkoły jest wyłącznie przekazywanie wiedzy.