Monthly Archives: Sierpień 2014

MASOWE ZJAWISKO

Jako zjawisko masowe pojawi się również „kształce­nie ciągłe” (permanentne). Będzie ono niezbędne ze względu na szybką dezaktualizację wiedzy nabytej w szkole {średniej czy wyższej), konieczność przekwali­fikowania się {czasem po kilka razy w życiu), a także w wyniku rozbudzenia potrzeby bezinteresownego po­głębiania i poszerzania wiedzy (oczekiwać należy, że ta potrzeba szybko będzie wzrastać w skali masowej).Można spodziewać się, że pod naciskiem tego zapo­trzebowania społecznego obok szkół — z ich naucza­niem zasadniczym i nauczaniem „dopełniającym” — funkcje oświatowe w znacznie większym niż dziś roz­miarze będą pełnić środki masowego komunikowania, a także inne instytucje (stowarzyszenia itp.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

SYSTEM OŚWIATY

System oświatowy stać będzie przy tym przede wszy­stkim wobec zadania przygotowywania do życia w święcie szybko ewoluującym, o trudnych do przewidze­nia warunkach bytowania. Można też oczekiwać prze­sunięcia celów działalności oświatowej: przechodzenia od kształcenia nastawionego na adaptację do kształce­nia mającego na celu umożliwienie samorealizacji jed­nostki. Być może, właśnie czynne uczestnictwo w tworzeniu wartości kulturowych stanie się jedną z podstawowych manifestacji osobowości. Oczywiście mamy na myśli wartości kulturowe rozumiane szeroko; zaliczamy do nich zarówno sztukę, jak aktywność intelektualną, ak­tywność społeczną itp.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!