Monthly Archives: Wrzesień 2014

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ ROZWOJU KULTURY I OŚWIATY

Konsekwencje przyjętego tempa i kierunku rozwo­ju oświaty wynikać będą z zespołu zjawisk charakte­ryzujących przemiany systemu oświatowego oraz ich związki z przemianami kulturalnymi. Przede wszyst­kim wskażmy niektóre konsekwencje wynikające z omawianego uprzednio faktu, iż ośimata jest podsta­wą rozwoju kultury. Wykształcenie — rozumiane formalnie, jako osiąg­nięcie określonego dyplomu (przede wszystkim zaś dy­plomu świadczącego o pewnym wykształceniu ogól­nym) — przestaje być współcześnie elementem statusu społecznego, symbolem awansu czy przywilejem. Mi­mo iż oświata przestaje być „dobrem rzadkim”, można przypuszczać, że w wyniku tradycji kulturowych na­szego społeczeństwa prestiż jej nie zmaleje w najbliż­szym dwudziestoleciu, będzie natomiast wiązał się z wyższym poziomem wykształcenia.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

PRZEBIEG PROCESU

Dla przebiegu te­go procesu istotnego znaczenia nabierze odpowiednia polityka społeczno-ekonomiczna, ułatwiająca realizację aspiracji oświatowych i kulturowych.Można oczekiwać, że w oparciu o powszechny i wy­soki szczebel wykształcenia będzie maleć zróżnicowanie wywodzące się z różnego przygotowania do odbioru treści kulturowych itp.Rosnącego znaczenia w rozpatrywanej przez nas per­spektywie nabierze teraz dopiero rozpoczynający się proces wielkich przemian w hierarchii rozmaitych za­wodów, zajęć, obszarów działania (np. wzrost liczebny i wzrost społecznego znaczenia sektora „usług”, czy — ze zjawisk innej kategorii — wzrost roli specjalistów od elektronicznej techniki obliczeniowej, ludzi dyspo­nujących „komputerami”).

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

OGROMNA ROLA

Wydaje się, że te — obecnie nie doceniane — procesy odegrają w przyszłości ogrom­ną rolę. Z drugiej zaś strony coraz wyraźniej zaznaczy się prawidłowość jeszcze bardziej ogólna i doniosła: za­leżność tempa rozwoju ekonomicznego od ogólnego roz­woju kulturalnego — w szczególności zaś właśnie od poziomu wykształcenia., Przy utrzymaniu wysokiego prestiżu wykształcenia wystąpić może — w skali dotychczas nie znanej — za­potrzebowanie na uzupełnianie wykształcenia podsta­wowego, średniego i wyższego przez dorosłych. Sprzy­jać temu będą zarówno procesy zachodzące w sferze pracy {wzrost jej komplikacji, intelektualizacji), jak i wzrost ilości wolnego czasu.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!