//////

Miesięczne archiwum: Październik 2014

INNE POWAŻNE ZADANIE

Inne poważne zadania systemu oświatowego związa­ne będą z szybko narastającą potrzebą uzupełniania, uaktualniania wykształcenia, z rozwojem tego, co określa się jako „kształcenie ciągłe”. I w tej dziedzinie oświata będzie mogła wywiązać się ze swych zadań je­dynie wtedy, kiedy nastąpi ściślejszy jej związek z in­stytucjami kulturowymi, polityką kulturalną. Rozpatrując perspektywy rozwoju oświaty w Polsce, traktujemy wykształcenie przede wszystkim jako dobro społeczne zapewniające rozwój kraju w wielu dziedzi­nach — w tym także w sferze kultury. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z faktu, iż wykształcenie nie jest dobrem przyjmowanym w sposób bezkonfliktowy.

W ZWIĄZKU Z ROZWOJEM OŚWIATY

Wy mieńmy jedynie pewne przykłady napięć, które mogą powstawać w związku z rozwojem oświaty: silne rozwarstwienie społeczne wynikające z róż­nic poziomu wykształcenia (szczególnie w przypadku niewystarczającego uwzględnienia w planach oświato­wych dokształcania roczników, które opuściły szkołę w latach 1960—1970);tendencje do dezintegracji między pokoleniami (między innymi w rodzinach) w związku z trudnościami komunikowania się wynikłymi z różnic wykształcenia;   frustracje w pracy zawodowej — w sytuacjach (coraz zapewne częstszych), gdy będzie. ona poniżej kwalifikacji jednostki. Niezbędne jest wyczerpujące przeanalizowanie źró­deł przyszłych napięć i szukanie sposobów uchronienia społeczeństwa przed ich szkodliwymi efektami.