Monthly Archives: Grudzień 2014

PODNIESIENIE JAKOŚCI NAUCZANIA

Podniesienie jakości nauczania (w tym wprowadzenie nowych jego metod) oraz zacieśnienie współdziałania systemu oświatowego z systemem instytucji kultural­nych jest również warunkiem uporania się z proble­mem dzieci specjalnej troski, problemem, który za­pewne będzie narastał w perspektywie roku 2000. Liczebność tej kategorii w naszym kraju trudna jest do ścisłego ustalenia — zarówno ze względu na nieo­strość kryteriów, jak i niedorozwój diagnostyki (me­dycznej i społecznej). Można spodziewać się, że zagad­nieniu temu poświęci się wiele uwagi w najbliższych latach — i to zarówno ze względów humanitarnych, jak ogólnospołecznych.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

ZNACZNA WIĘKSZOŚĆ

Znaczna bowiem większość owych dzieci może — przy zapewnieniu im właściwych wa­runków rozwoju — stać się pełnowartościowymi człon­kami społeczeństwa, aktywnymi i twórczymi uczestni­kami życia kulturalnego. Poważne konsekwencje kulturowe będą mieć mody­fikacje kierunków kształcenia, zwłaszcza odejście od dotychczasowej dominacji kształcenia zawodowego. Prawdopodobnie w. dziedzinie tej nastąpi zasadnicza zmiana założeń: przede wszystkim zarzucenie koncepcji kształcenia „pracownika” na rzecz kształcenia „obywa­tela”, dla którego praca stanowi jedną z najistotniej­szych funkcji życiowych, związaną przy tym jednak ściśle z innymi funkcjami i działaniami (a nie wyalie­nowaną, traktowaną jako konieczne źródło zarobków).

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!