//////

Miesięczne archiwum: Styczeń 2015

OŚRODEK ŻYCIA KULTUROWEGO

W nowych, rozumnie rozplanowanych osiedlach powinna ona stanowić ośrodek życia kultu­ralnego dzieci i młodzieży i — w pewnej mierze — do­rosłych. Zwłaszcza, gdy dokształcanie — jak należy przewidywać — stanie się potrzebą jeszcze bardziej roz­powszechnioną, szkoły dzisiejsze, izolowane jako ośrod­ki kształcenia dzieci i młodzieży, powinny rozwinąć się w wielofunkcyjne instytucje oświatowo-kształćące, z których by również i dorośli mogli korzystać. Zarów­no zagadnienia kultury ogólnej, jak i cały szereg pro­blemów życiowo ważnych — choćby z zakresu psycho­logii, higieny, poradnictwa, opieki nad dzieckiem itp. — może i powinien znaleźć tu ujęcie i oświetlenie…

TWORZENIE WIELKICH OŚRODKÓW

Nale­żałoby zmierzać do tworzenia wielkich ośrodków oświa- towo-kulturalnych, których urządzenia i zbiory były­by użytkowane dla wielu różnych celów” .Problem ilościowego i organizacyjnego rozwoju oświa­ty nie wyczerpuje zagadnienia — z punktu widzenia jego efektów kulturalnych. Nie mniej ważna jest jej jakość (przez którą rozumiemy zarówno poziom, jak i kierunki nauczania). Upowszechnienie nauczania śred­niego (a również ewentualny szybki rozwój szkolnictwa wyższego) pociągnąć może za sobą obniżenie poziomu nauczania, co szczególnie niekorzystnie odbiłoby się na rozwoju kultury społeczeństwa.