Monthly Archives: Styczeń 2015

WYBITNY AUTORYTET

Wydaje się, że do roku 1990 zajdzie u nas konieczność konsekwentne­go opowiedzenia się po stronie jednej z tych koncepcji.Jak sądzimy, będzie to koncepcja druga (z wymienio­nych).Warto zacytować na tym miejscu punkt widzenia reprezentowany, w tej sprawie przez wybitny autorytet w dziedzinie kultury i oświaty, tj. przez prof. Bogdana Suchodolskiego^ „Rekonstrukcja treści i metod kształ- cenią będzie rozsadzać tradycyjną instytucję szkolną. Głośne dziś w świecie wizje «społeczeństwa odszkolnio- nego» mają swe źródła w niewątpliwych faktach wy- … obcowania szkoły jako instytucji wyrwanej z rzeczywi­stości społecznego życia i rozwojowego nurtu nauki i techniki, z doświadczeń i dążeń młodzieży.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

REALNE PRZEWIDYWANIA

Trudno realnie jednak przewidywać, iż postulowany proces «odszkolniania» będzie się dokonywał w krajach dyspo­nujących od wieków ukształtowanym systemem szkol­nym… W krajach europejskich, także i u nas, można jednak przewidywać wzrost natężenia procesów wzajemnie powiązanych. Chodzi o znaczenie pozaszkolnych   form kształcenia się ludzi oraz o taką wewnętrzną przebudowę szkoły, aby uwolnić ją jak najbardziej od  szkolarstwa»; przekształcić w instytucję autentyczne­go i konstruktywnego kształcenia. Ta perspektywa stanowiłaby największą nowość w przyszłości”. A nieco dalej czytamy: „W miarę tego, jak dokonywać się bę­dzie socjalistyczna przebudowa życia, w miarę tego, jak materialne i organizacyjne warunki bytowania będą ulepszane według technicznych możliwości, jakimi roz­porządzamy, szkoła będzie mogła i będzie musiała ule­gać tym przekształceniom, które dziś wydają się nie­kiedy utopią.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

OŚRODEK ŻYCIA KULTUROWEGO

W nowych, rozumnie rozplanowanych osiedlach powinna ona stanowić ośrodek życia kultu­ralnego dzieci i młodzieży i — w pewnej mierze — do­rosłych. Zwłaszcza, gdy dokształcanie — jak należy przewidywać — stanie się potrzebą jeszcze bardziej roz­powszechnioną, szkoły dzisiejsze, izolowane jako ośrod­ki kształcenia dzieci i młodzieży, powinny rozwinąć się w wielofunkcyjne instytucje oświatowo-kształćące, z których by również i dorośli mogli korzystać. Zarów­no zagadnienia kultury ogólnej, jak i cały szereg pro­blemów życiowo ważnych — choćby z zakresu psycho­logii, higieny, poradnictwa, opieki nad dzieckiem itp. — może i powinien znaleźć tu ujęcie i oświetlenie…

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

TWORZENIE WIELKICH OŚRODKÓW

Nale­żałoby zmierzać do tworzenia wielkich ośrodków oświa- towo-kulturalnych, których urządzenia i zbiory były­by użytkowane dla wielu różnych celów” .Problem ilościowego i organizacyjnego rozwoju oświa­ty nie wyczerpuje zagadnienia — z punktu widzenia jego efektów kulturalnych. Nie mniej ważna jest jej jakość (przez którą rozumiemy zarówno poziom, jak i kierunki nauczania). Upowszechnienie nauczania śred­niego (a również ewentualny szybki rozwój szkolnictwa wyższego) pociągnąć może za sobą obniżenie poziomu nauczania, co szczególnie niekorzystnie odbiłoby się na rozwoju kultury społeczeństwa.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!