//////

Miesięczne archiwum: Luty 2015

DLA STYLU ŻYCIA

Doniosłe dla stylu życia konsekwencje Rnt w sferze „czasu pracy” i „czasu wolnego” nie wyczerpują jednak sprawy. Pomijając możliwość pojawienia się całkiem -nie przewidzianych rewolucjonizujących odkryć i wy­nalazków, już dziś można zasygnalizować wiele zjawisk, które w niedalekiej przyszłości zmienią zapewne wiele naszych poglądów na hierarchię celów społecznych, wzory zachowań, styl życia. Przede wszystkim więc zwraca się szczególną uwagę na rolę, jaką odegra w przyszłości dalszy (już teraz możliwy do określenia na najbliższe dwadzieścia— trzydzieści lat) rozwój techniki masowego komuniko­wania: dalsze udoskonalenie telewizji, magnetowidy, sprzęgnięcie telewizji z elektronicznymi maszynami cyfrowymi itp.

SFERA KULTURY

Interesująca nas sfera „kultury” (w węższym z wy­mienionych we Wstępie znaczeń) związana jest bar­dzo ściśle z innym zakresem zjawisk społecznych: z oświatą, tak szkolną jak i pozaszkolną. Powiązania kultury z oświatą rozmaicie wyglądają w różnych spo­łeczeństwach i na różnych etapach rozwoju. We współ­czesnych społeczeństwach rozwiniętych mamy do czy­nienia ze współzależnością dwu, wzajemnie przenika­jących się sfer. Jest bowiem oświata, po pierwsze, pod­stawą rozwoju kulturalnego; po drugie, pewne zjawiska z dziedziny kultury stanowią równocześnie istotny element procesu oświatowego; a wreszcie, po trzecie, w samej sferze działalności kulturalnej występują licz­ne problemy oświatowe.