Monthly Archives: Marzec 2015

WZROST WYKSZTAŁCENIA

Z punktu widzenia potrzeb rozwoju kulturalnego wa­riant A nie stworzy — jak sądzimy — w pełni zado­walającej sytuacji. Przy tym wariancie zmienią się wprawdzie w sposób radykalny proporcje osób z wy­kształceniem podstawowym <i niższym) w stosunku do ponadpodstawowego ,(z 66°/# do 34% — w roku 1970, na 34% do 66% w roku 1990). Jednak odsetek osób  o  wykształceniu co najmniej pełnym średnim będzie jeszcze stosunkowo niewysoki.Przewidywane rozszerzenie kontaktów międzynaro­dowych naszego społeczeństwa w prognozowanym okre­sie (dzięki turystyce oraz rozwojowi telewizji satelitar­nej) sprzyjać będzie pojawianiu się tendencji do ulega­nia obcym wzorom kulturowym społeczeństw bardziej wykształconych.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

PRESTIŻOWA ROLA DÓBR

Zjawiska te mogą wystąpić tym silniej, że należy spodziewać się, iż w rozpatrywanym okresie zmaleje prestiżowa rola dóbr materialnych (początek czego obserwuje się już dzisiaj w krajach najzamożniej­szych), natomiast.wzrośnie prestiż wartości intelektual­nych, kulturowych.Jednak już Wariant A wymagałby znacznego rozwoju szkolnictwa. Podwojeniu ulec by musiała np. liczba stu­dentów wyższych uczelni, a na I rok studiów przyjmo­wano by w roku 1990 około Vs młodzieży w Wieku 19 lat. Natomiast przy realizacji wariantu B konieczne będzie jeszcze znaczniejsze zwiększenie liczby studenttów, przede wszystkim zaś olbrzymie rozbudowanie systemu dokształcania (zarówno w zakresie szkoły śred­niej, jak i szkoły wyższej) roczników starszych, które wcześniej ukończyły naukę na niższym szczeblu.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!