//////

Miesięczne archiwum: Kwiecień 2015

ZAŁOŻENIA CO DO POLITYKI

Gdyby jednak nasze założenia co do naszej polityki społecznej w nadchodzącym ,okresie nie potwierdziły się, a w związku z tym prognoza przemiany struktury społecznej w kierunku egalitarnym okazała się nie­trafna (tzn. jeśliby czynniki różnicujące doprowadziły do wzrostu i względnego utrwalenia nierówności spo­łecznych), należałoby oczekiwać też silniejszego zróż­nicowania stylu życia pomiędzy klasami i warstwami. W interesującej nas perspektywie „styl życia”, a w nim miejsce i rola uczestnictwa kulturalnego zmie­nią isię w sposób bardzo znaczny zarówno „pod wpły­wem przemian wymienionych poprzednio czynników (w szczególności podniesienia poziomu życia oraz prze­kształcenia struktury przestrzennej kraju), jak i w związku z perspektywami rewolucji naukowo-technicz­nej, w którą Polska wkroczy w najbliższym okresie.

KONSEKWENCJE SPOŁECZNE

Konsekwencje społeczne tego zespołu zjawisk, który określa się’umownie jako rewolucję naukowo-technicz­ną (Rnt), będą wielorakie; dla przemian stylu życia naj­bardziej jednak doniosłe znaczenie będą mieć chyba przemiany w charakterze pracy i ilości czasu wolnego. Jeśli jako „czas wolny” uznajemy dziś na ogół czas przeznaczony na inne czynności niż te, które związane są z zaspokojeniem potrzeb biologicznych, wykonywa­niem pracy zarobkowej, czy będące zajęciami „obo­wiązkowymi” wynikającymi z pełnionej roli społecznej (np. pani domu, matki, działacza społecznego itp.).

REWOLUCJA NAUKOWO- TECHNICZNA

Oczekiwać możemy w przyszłości zapewne nie tylko omówionego już znacznego zwiększenia ilości czasu wolnego, ale przede wszystkim zmian postaw wobec „czasu wolnego”, zmian rozumienia tego pojęcia, za­tarcia odziedziczonego po formacji kapitalistycznej po­działu życia ludzkiego na dwie „antagonistyczne częś­ci: czas pracy i czas wolny.Jak się nieraz wskazuje, rewolucja naukowo-tech- niczna pociąga za sobą wielorakie zmiany w struktu­rach społeczno-gospodarczych. Z punktu widzenia zmian „stylu życia” na uwagę zasługują przede wszyst­kim zmiany struktury zatrudnienia. Jednym z najbar­dziej charakterystycznych i doniosłych społecznie zja­wisk będzie gwałtowny przyrost zatrudnienia w sfe­rze szeroko pojętych „usług”, przy względnym spadku zatrudnienia w produkcji, a także w uzyskiwaniu su­rowców.

KONSEKWENCJE ZATRUDNIENIA

Dwie co najmniej konsekwencje zatrudnienia w usługach zwracają na siebie uwagę: przede wszyst­kim wzrost zakresu kontaktów personalnych w dzia­łalności zawodowej człowieka. Kontakty owe mają co prawda z reguły charakter rzeczowy, niemniej jed­nak — w porównaniu do pracy w zakładzie produkcyj­nym — stwarzają znacznie większe pole styczności międzyludzkich. Drugie zjawisko to względne zmniej­szenie rozdziału pomiędzy sferą życia w pracy i poza pracą przy zatrudnieniu w usługach — w porównaniu z zatrudnieniem w produkcji (między innymi większa możliwość wykonywania pewnych przynajmniej prac we własnym mieszkaniu).