Monthly Archives: Maj 2015

W ZNACZNYM ZAKRESIE

Z kolei poziom roz­woju ekonomicznego warunkuje w znacznym zakresie możliwości rozwoju kulturalnego. Zachodzi tu swego rodzaju sprzężenie zwrotne.Twierdząc następnie, że problematyka kulturowa stanowi doniosły element procesu oświatowego mamy i  na myśli sprawy bardziej szczegółowe: zadania szkol­nictwa w zakresie zagadnień etycznych i estetycznych,   kształtowanie wrażliwości plastycznej, muzycznej, literackiej; przysposabianie do dokonywania wyborów kul­turalnych.Wreszcie zwracając uwagę na występowanie proble­mów oświatowych w sferze działalności kulturalnej wymienić można — z jednej strony— zagadnienia kształcenia twórców (szkolnictwo artystyczne) i działa­czy kulturalnych; z drugiej zaś — wykorzystywanie in­stytucji kulturalnych (np. telewizji, klubów i in.) dla celów ogólnooświatowych.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

ŚCISŁY ZWIĄZEK

Ten ścisły związek oświaty i kultury — przy równo­cześnie większej łatwości sterowania procesami oświa­towymi — skłania do poświęcania szczególnej uwagi rozwojowi oświaty jako jednemu z motorycznych czyn­ników rozwoju kulturalnego. W związku z tym uzna­liśmy za konieczne poczynienie zarówno kilku ogólnych uwag w sprawie stanu oświaty, jak i przedstawienie oceny wybranych wariantów prognoz oświatowych. Nie zamierzamy oczywiście konkurować ze studiami pro­gnostycznymi prowadzonymi przez instytucje oświa­towe. Bez rozważenia perspektyw przemian oświato­wych trudno jednak w sposób uzasadniony prognozować przemiany kulturalne.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

WARIANTY ROZWOJU OŚWIATY

W świetle powyższych uwag jest rzeczą oczywistą, że tempo i charakter przemian kulturowych w naszym kraju zależeć będą w znacznym stopniu od tempa wy^ równania dysproporcji wewnątrzkrajowych w zakresie poziomu i jakości wykształcenia.Przewidywania w tym zakresie będą znacznie bardziej wiarygodne, gdy zostanie zaawansowana realizacja no­wego programu polityki oświatowej. Na tym miejscu jednak rozpatrzmy dwa warianty rozwoju oświaty w Polsce w najbliższym dwudziestoleciu. Wariant A oparty jest na informacjach o założeniach planu perspektywicznego przygotowywanych przez Komisję Planowania, wariant B — konkurencyjny wobec wa­riantu A — przewiduje wcześniejsze osiągnięcie pozio­mu krajów rozwiniętych.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!