Monthly Archives: Lipiec 2015

KONSEKWENCJE ZATRUDNIENIA

Dwie co najmniej konsekwencje zatrudnienia w usługach zwracają na siebie uwagę: przede wszyst­kim wzrost zakresu kontaktów personalnych w dzia­łalności zawodowej człowieka. Kontakty owe mają co prawda z reguły charakter rzeczowy, niemniej jed­nak — w porównaniu do pracy w zakładzie produkcyj­nym — stwarzają znacznie większe pole styczności międzyludzkich. Drugie zjawisko to względne zmniej­szenie rozdziału pomiędzy sferą życia w pracy i poza pracą przy zatrudnieniu w usługach — w porównaniu z zatrudnieniem w produkcji (między innymi większa możliwość wykonywania pewnych przynajmniej prac we własnym mieszkaniu).

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

WPŁYW ZJAWISK

Oba te zjawiska wpłyną za­pewne na swoiste kształtowanie się stylu życia pew­nych przynajmniej grup ludności. A dalej, Rrit zmieni charakter pracy znacznej liczby osób pracujących zawodowo. Najbardziej doniosłym dla kształtowania się „stylu życia” będzie zapewne szybki rozwój automatyzacji wielu czynności w proce­sie pracy, przede wszystkim zaś wyeliminowanie prac najcięższych fizycznie. Ogólnie biorąc, swego rodzaju „intelektualizacja” procesu pracy z jednej strony sprzyjać będzie aktywności kulturalnej, ale — co może oka­zać się jeszcze bardziej poważnym społecznie zja­wiskiem — warunkiem szybkiego postępu na tej dro­dze unowocześnienia procesu pracy będzie osiągnięcie pewnego poziomu kulturalnego.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

W PERSPEKTYWIE LAT

Oczywiście w perspektywie roku 1990, a nawet 2000 nie zostaną wyeliminowane wszystkie prace jałowe in­telektualnie (choć, jak sądzimy, ilość ich znacznie się zmniejszy). Być może jednak, właśnie w sferze aktyw­ności kuturalnej, w tym aktywności twórczej (ponadto w innych formach aktywności, jak sport, turystyka itp.), ludzie będą .szukać rekompensaty. Aby tak się stało, niezbędna okaże się odpowiednia polityka kulturalna, świadomie podejmująca tego rodzaju zadanie. Dodajmy zresztą, że proces modernizacji obejmie -—i to, jak są­dzimy, już w perspektywie roku 1980 — również gospo­darstwo domowe, uwalniając osoby nim się zajmujące od prac szczególnie uciążliwych, a także zmniejszając w bardzo poważnym stopniu ilość czasu niezbędnego na czynności związane z gospodarstwem domowym.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!