//////

Miesięczne archiwum: Lipiec 2015

WPŁYW ZJAWISK

Oba te zjawiska wpłyną za­pewne na swoiste kształtowanie się stylu życia pew­nych przynajmniej grup ludności. A dalej, Rrit zmieni charakter pracy znacznej liczby osób pracujących zawodowo. Najbardziej doniosłym dla kształtowania się „stylu życia” będzie zapewne szybki rozwój automatyzacji wielu czynności w proce­sie pracy, przede wszystkim zaś wyeliminowanie prac najcięższych fizycznie. Ogólnie biorąc, swego rodzaju „intelektualizacja” procesu pracy z jednej strony sprzyjać będzie aktywności kulturalnej, ale — co może oka­zać się jeszcze bardziej poważnym społecznie zja­wiskiem — warunkiem szybkiego postępu na tej dro­dze unowocześnienia procesu pracy będzie osiągnięcie pewnego poziomu kulturalnego.

W PERSPEKTYWIE LAT

Oczywiście w perspektywie roku 1990, a nawet 2000 nie zostaną wyeliminowane wszystkie prace jałowe in­telektualnie (choć, jak sądzimy, ilość ich znacznie się zmniejszy). Być może jednak, właśnie w sferze aktyw­ności kuturalnej, w tym aktywności twórczej (ponadto w innych formach aktywności, jak sport, turystyka itp.), ludzie będą .szukać rekompensaty. Aby tak się stało, niezbędna okaże się odpowiednia polityka kulturalna, świadomie podejmująca tego rodzaju zadanie. Dodajmy zresztą, że proces modernizacji obejmie -—i to, jak są­dzimy, już w perspektywie roku 1980 — również gospo­darstwo domowe, uwalniając osoby nim się zajmujące od prac szczególnie uciążliwych, a także zmniejszając w bardzo poważnym stopniu ilość czasu niezbędnego na czynności związane z gospodarstwem domowym.

DLA STYLU ŻYCIA

Doniosłe dla stylu życia konsekwencje Rnt w sferze „czasu pracy” i „czasu wolnego” nie wyczerpują jednak sprawy. Pomijając możliwość pojawienia się całkiem -nie przewidzianych rewolucjonizujących odkryć i wy­nalazków, już dziś można zasygnalizować wiele zjawisk, które w niedalekiej przyszłości zmienią zapewne wiele naszych poglądów na hierarchię celów społecznych, wzory zachowań, styl życia. Przede wszystkim więc zwraca się szczególną uwagę na rolę, jaką odegra w przyszłości dalszy (już teraz możliwy do określenia na najbliższe dwadzieścia— trzydzieści lat) rozwój techniki masowego komuniko­wania: dalsze udoskonalenie telewizji, magnetowidy, sprzęgnięcie telewizji z elektronicznymi maszynami cyfrowymi itp.

SFERA KULTURY

Interesująca nas sfera „kultury” (w węższym z wy­mienionych we Wstępie znaczeń) związana jest bar­dzo ściśle z innym zakresem zjawisk społecznych: z oświatą, tak szkolną jak i pozaszkolną. Powiązania kultury z oświatą rozmaicie wyglądają w różnych spo­łeczeństwach i na różnych etapach rozwoju. We współ­czesnych społeczeństwach rozwiniętych mamy do czy­nienia ze współzależnością dwu, wzajemnie przenika­jących się sfer. Jest bowiem oświata, po pierwsze, pod­stawą rozwoju kulturalnego; po drugie, pewne zjawiska z dziedziny kultury stanowią równocześnie istotny element procesu oświatowego; a wreszcie, po trzecie, w samej sferze działalności kulturalnej występują licz­ne problemy oświatowe.