Monthly Archives: Sierpień 2015

KONSEKWENCJE SPOŁECZNE

Konsekwencje społeczne tego zespołu zjawisk, który określa się’umownie jako rewolucję naukowo-technicz­ną (Rnt), będą wielorakie; dla przemian stylu życia naj­bardziej jednak doniosłe znaczenie będą mieć chyba przemiany w charakterze pracy i ilości czasu wolnego. Jeśli jako „czas wolny” uznajemy dziś na ogół czas przeznaczony na inne czynności niż te, które związane są z zaspokojeniem potrzeb biologicznych, wykonywa­niem pracy zarobkowej, czy będące zajęciami „obo­wiązkowymi” wynikającymi z pełnionej roli społecznej (np. pani domu, matki, działacza społecznego itp.).

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

REWOLUCJA NAUKOWO- TECHNICZNA

Oczekiwać możemy w przyszłości zapewne nie tylko omówionego już znacznego zwiększenia ilości czasu wolnego, ale przede wszystkim zmian postaw wobec „czasu wolnego”, zmian rozumienia tego pojęcia, za­tarcia odziedziczonego po formacji kapitalistycznej po­działu życia ludzkiego na dwie „antagonistyczne częś­ci: czas pracy i czas wolny.Jak się nieraz wskazuje, rewolucja naukowo-tech- niczna pociąga za sobą wielorakie zmiany w struktu­rach społeczno-gospodarczych. Z punktu widzenia zmian „stylu życia” na uwagę zasługują przede wszyst­kim zmiany struktury zatrudnienia. Jednym z najbar­dziej charakterystycznych i doniosłych społecznie zja­wisk będzie gwałtowny przyrost zatrudnienia w sfe­rze szeroko pojętych „usług”, przy względnym spadku zatrudnienia w produkcji, a także w uzyskiwaniu su­rowców.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!