//////

Miesięczne archiwum: Październik 2015

MARGINES SPOŁECZNY

Prawdopodobnie istnieć będzie ponadto w przyszłoś­ci pewien styl życia „marginesu społecznego”. Albo­wiem wolno oczekiwać, iż chociaż w perspektywie lat 1990—2000 instytucje zabezpieczenia społecznego roz­winą się w naszym kraju tak znacznie, że wyelimino­wany zostanie niedostatek, a jednostki upośledzone (ka­lectwo, patologia umysłowa itp.) znajdą się pod opieką państwa :— to nie można wykluczyć zjawiska „niedo­statku z wyboru”, odrzucenia wartości materialnych i duchowych akceptowanych przez większość społe­czeństwa.

ZAŁOŻENIA CO DO POLITYKI

Gdyby jednak nasze założenia co do naszej polityki społecznej w nadchodzącym ,okresie nie potwierdziły się, a w związku z tym prognoza przemiany struktury społecznej w kierunku egalitarnym okazała się nie­trafna (tzn. jeśliby czynniki różnicujące doprowadziły do wzrostu i względnego utrwalenia nierówności spo­łecznych), należałoby oczekiwać też silniejszego zróż­nicowania stylu życia pomiędzy klasami i warstwami. W interesującej nas perspektywie „styl życia”, a w nim miejsce i rola uczestnictwa kulturalnego zmie­nią isię w sposób bardzo znaczny zarówno „pod wpły­wem przemian wymienionych poprzednio czynników (w szczególności podniesienia poziomu życia oraz prze­kształcenia struktury przestrzennej kraju), jak i w związku z perspektywami rewolucji naukowo-technicz­nej, w którą Polska wkroczy w najbliższym okresie.