Monthly Archives: Październik 2015

NIEOKREŚLONE WYBORY

Znaczną część dochodów można przeznaczać na alkohol, można również na^ za­kup książek; na urządzenie mieszkania, czy raczej na turystykę. .(Wymienione zróżnicowania możliwości wy­borów podaliśmy jedynie jako przykłady, bez próby ich wyczerpania i systematyzacji).Wyborów tych nie można określić w równie przejrzysty sposób jak poziom życia, który posiada wymierzalne parame­try w postaci zarobków miesięcznych lub dochodów na osobę w rodzinie. O wyborach owych w jakiejś mierze informują badania budżetów rodzinnych (struktura ko­szyka), lecz również pewne obyczaje i tradycje klaso­we, regionalne i rodzinne; a także wybory ukształto­wane w wyniku indywidualnych biografii, preferencji, potrzeb i zainteresowań.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

SŁUSZNA TEZA

Oczekujemy zatem zmniejszenia się roli uwarstwienia społecznego (a więc przede wszystkim roli różnic ekonomicznych) jako czynnika różnicującego nasze społeczeństwo. Stwierdzenie powyższe jest jed­nak bardziej hipotezą niż wnioskiem, który można by w pełni udokumentować wynikami dotychczasowych badań. Jeżeli słuszna jest poprzednio sformułowana te­za, iż zmiany stylu życia zmierzają do rozszerzenia za­kresu indywidualnych wyborów przy zmniejszeniu roli stratyfikacji społecznej jako czynnika różnicującego i jeżeli prawidłowość taka utrzyma się i w przyszłości (co wydaje się prawdopodobne) — można oczekiwać, że wykształci się pewien styl życia „dominujący” w tym sensie, że obejmie on (z takimi czy innymi modyfika­cjami) znaczną większość naszego społeczeństwa.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

DOMINUJĄCY STYL

Będzie on przesądzał mniejszy zakres-zachowań niż któ­rykolwiek z tradycyjnych stylów życia dawniejszych klas społecznych i jednocześnie będzie determinowany bardziej przez ogólny ethos i skłonności osobiste. Obok tego dominującego stylu życia mogą powstać zróżnicowania istylu grup zajmujących szczególnie waż­ne miejsce w strukturze (Społecznej. Należy również są­dzić, iż nadal utrzyma się w Polsce specyfika stylu ży­cia wiejskiego — choć zmniejszą się znacznie różnice pomiędzy stylem „miejskim^ i „wiejskim”.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

MARGINES SPOŁECZNY

Prawdopodobnie istnieć będzie ponadto w przyszłoś­ci pewien styl życia „marginesu społecznego”. Albo­wiem wolno oczekiwać, iż chociaż w perspektywie lat 1990—2000 instytucje zabezpieczenia społecznego roz­winą się w naszym kraju tak znacznie, że wyelimino­wany zostanie niedostatek, a jednostki upośledzone (ka­lectwo, patologia umysłowa itp.) znajdą się pod opieką państwa :— to nie można wykluczyć zjawiska „niedo­statku z wyboru”, odrzucenia wartości materialnych i duchowych akceptowanych przez większość społe­czeństwa.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!