//////

Miesięczne archiwum: Październik 2015

ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU

Wiązać się to bę­dzie z koniecznością organizowania wypoczynku przez miejskie instytucje kultury, sportu i wypoczynku. Pro­blemem o szczególnej doniosłości będzie przy tym pra­ca nocna.Wreszcie należy założyć, że decydującym czynnikiem stanie się wzrost potrzeb ludności w zakresie uczest­nictwa w kulturze, wiążący się ze wzrostem poziomu wykształcenia oraz wzrostem poziomu życia, których konsekwencje w odniesieniu do infrastruktury kultu­ralnej będą wzmożone przez wzrost ilości czasu wol­nego. Ogólnie trzeba stwierdzić, że skracanie czasu pracy — jako czynnik zwiększający ilość czasu wolne­go — spotęguje wiele przewidywanych zmian uczest­nictwa w kulturze, wynikających z przemian w innych dziedzinach.

KONTEKST MIĘDZYNARODOWY

Wszystko to postawi przed polityką kulturalną nowe zadania oraz konieczność współudziału tej polityki w wielu decyzjach dotyczących sfer życia pozornie od­ległych od kultury (między innymi w decyzjach ekono­micznych).Przyszły kontekst międzynarodowy mieć może wie­loraki wpływ na kształtowanie się uczestnictwa kultu­ralnego. Przede wszystkim będzie on warunkować w jakiejś mierze rozwój wielu innych procesów (między innymi tempo wzrostu poziomu życia, choćby przez wielkość udziału wydatków na cele wojskowe w budże­cie państwa; stopień demokratyzacji i in.). Bezpośred­nio zaś na nasz rozwój kultury rzutować będą rozmia­ry, kierunek naszego „eksportu” kulturalnego, wkładu kultury polskiej do kultury światowej, a z drugiej stro­ny — „importu” w tej dziedzinie.

 

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA

Wymiana międzynarodowa będzie zapewne (przy ; przyjętym tu założeniu: braku światowego konfliktu j zbrojnego)’ szybko rosła — zarówno w wyniku zwięk- ! szania się ruchliwości przestrzennej ludzi (przy otwar- I ciu granic pomiędzy — przynajmniej — państwami so- > cjalistycznymi), jk i środków łączności (telewizja sa­telitarna)’. Wymiana ta między innymi osłabi mecha­nizmy kontroli napływu treści i wzorów Wpływ „importowanych” wzorów kulturowych na ! rozwój naszego uczestnictwa kulturalnego zależeć bę- I dzie od — co najmniej — trzech procesów:tempa odrabiania naszego zapóźnienia w dziedzi- | nie rozwoju kulturalnego, oryginalności i społecznej atrakcyjności własnej : twórczości kulturalnej, uświadomienia społeczeństwu wartości i możliwoś­ci stwarzanych przez socjalistyczny humanizm, podnie­sienie samooceny społecznej, rozwój narodowych am­bicji.