Monthly Archives: Listopad 2015

MIARA WSZECHSTRONNOŚCI

Miarą wszechstron­ności dostępnej szerszym kręgom społecznym może być rozwinięcie osobowości we wszystkich… wymiarach w sposób proporcjonalny, to znaczy tak, by np. sfera in­telektualna nie przytłaczała emocjonalno-motywacyj- nej, by nie nastąpił przerost aktywności nie kontrolo­wanej z punktu widzenia posiadanej wiedzy i akcepto­wanych wartości. O człowieku wszechstronnie rozwi­niętym można by więc mówić wtedy, gdy osiągnięta zo­stanie równowaga między… wymiarami osobowości i uwewnętrznione minimum wspólnych dla wszystkich, zawartych w nich treści”.  Rozpatrzmy na koniec zarysowujące się przemiany uczestnictwa kulturalnego w szerszym kontekście. Ten szerszy kontekst zadecyduje bowiem o strukturalnych przeobrażeniach uczestnictwa.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

POZIOM ŻYCIA

Jak pisaliśmy, „poziom życia” określa możli­wości ekonomiczne uzyskania określonej ilości dóbr i usług, to „styl życia” jest przejawem pewnych wy­borów (dotyczących codziennej aktywności) dokony­wanych przez ludzi znajdujących się na określonym poziomie życia — pozwalających nam na społeczną lo­kalizację innych ludzi. Posłużmy się przykładami wskazującymi na powią­zanie „poziomu życia” i „stylu życia”. Począwszy od pewnego poziomu życia, można cały swój dochód na­tychmiast wydawać bądź część jego oszczędzać. Mo­żna wydawać znaczną jego część na żywność bądź na inne dobra materialne; można wydawać więcej jm do­bra materialne, bądź raczej ograniczać te wydatki na rzecz tzw. dóbr kulturalnych.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!