Monthly Archives: Grudzień 2015

TEMPO PRZEMIAN

Tempo przemian kulturowych na wsi, polegających przede wszystkim na homogenizacji i upowszechnianiu kultury, zależne będzie w znacznej mierze od tempa przemian społeczno-ekonomicznych;  w  najbliższych latach będziemy obserwować na terenie miast proces homogenizacji i upowszechniania kultury,- przebiegający na podobnych zasadach, jak na wsi; równocześnie będą działać czynniki dynamizują­ce przemiany jakościowe, decydujące o różnicowaniu się wzorów/kulturowych i o podnoszeniu się poziomu kultury; , tempo przemian jakościowych będzie zależało przede wszystkim od szybkości podnoszenia się poziomu wykształcenia i charakteru procesów specjalizacji zawo­dowych.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

CHARAKTER PRZEMIAN

Charakter przemian kulturowych krajów bar­dziej od nas rozwiniętych ekonomicznie Wskazuje fakt, iż w społeczeństwach szybko osiągających wyższy po­ziom zamożności nie zawsze zachodzą one w sposób, który ocenialibyśmy dodatnio. W szczególności pod­kreśla się, że kultura „humanistyczna”.— preferująca twórczość, aktywne uczestnictwo, poszukiwanie no­wych wartości — nie ;jest bynajmniej jedyną możli­wością. Wręcz przeciwnie; zafascynowanie techniką ja­ko celem, a nie tylko środkiem, zafascynowanie kon­sumpcją jako celem i wyznacznikiem prestiżu społecz­nego, bierna recepcja nawału informacji — te i po­dobne zjawiska mogą wystąpić z całą ostrością, podwa­żając (system wartości socjalistycznego społeczeństwa.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

WIELE KONCEPCJI

Sprowadzałyby się do umiejętności wybierania odpowiadających zainteresowaniom treści spośród wielu oferowanych, odrzucenia postawy powie­lania ciągle tychLEIE samych wzorów, biernej akceptacji te­go, co najłatwiej dostępne. Terenem kształtowania dys­pozycji do innowacji mogłyby być różne formy dzia­łalności amatorskiej i hobbystycznej. WW wielu postulowanych koncepcjach człowieka nie dość sprawiedliwie ocenia się wartość ekspresji jako au­tentycznego i rozwijającego rodzaju kontaktu ze świa­tem. Ten rodzaj kontaktu zakłada podmiotowy stosu­nek do przeżywanej rzeczywistości, czynne współu­czestnictwo w procesie tworzenia i przetwarzania kul­tury, implikujące postawę , kreacjonistyczną , wobec własnego uczestnictwa w kulturze.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

TYP UCZESTNICTWA

Sądzimy, że praw­dopodobne jest ukształtowanie się ekspresyjnego typu uczestnictwa jako typu dominującego, twórczosc zas czy innowacja w szerszym zakresie będzie w dalszym ciągu rodzajem aktywności mało upowszechnionym. Dlatego właśnie ten rodzaj kontaktu z kulturą nale­żałoby przeciwstawiać konsumpcyjności, mówiąc o czło­wieku przyszłości raczej w kategoriach ekspresji niz twórczości.Jednym z najczęściej powtarzanych wymagań wobec współczesnego człowieka jest wymaganie wszechstron­ności. Sądzimy, że jeśli miarą tej wszechstronności ma być pełne opanowanie różnych dziedzin wiedzy i języ­ków kultury, będzie ona także w odległej perspekty­wie dostępna jedynie nielicznym.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!