//////

Miesięczne archiwum: Luty 2016

ZAANGAŻOWANIE ZAWODOWE

Zaangażowanie zawodowe kobiet i zmniejszenie się w związku z tym ich możliwości sprostania obowiąz­kom dobrej gospodyni i dobrej matki, w tradycyjnym rozumieniu, wywoła prawdopodobnie obserwowaną już i   obecnie dążność do poświęcania maksimum czasu wol­nego dzieciom i rodzinie.Powstanie też, jak można przewidywać, cała grupa zajęć czasu wolnego, dobrowolnych i wykonywanych z własnej chęci, lecz mających w pełni cechy pracy użytecznej. Będą to ‚przede wszystkim. (lecz nie tylko) zajęcia domowe wykraczające poza powinność, a stano­wiące relaks i oderwanie się od codziennych warunków życia.

CHARAKTER TWÓRCZOŚCI

Mieścić się mogą w tej grupie zajęcia .noszące charakter twórczości amatorskiej, rzemiosło, artystycz­nego, rzemiosła naprawczego, ogrodnictwa, budownic­twa dla celów własnych itp., ze strony kobiet zaś — przetwórstwo, szycie, haft, robótki ręczne.Grupa druga — to nauka i dokształcanie (nieko­niecznie poprzez szkołę). Już obecnie postęp wiedzy stwarza sytuację, w której nawet gazeta codzienna czy program radia i telewizji zawierają wiadomości wy­kraczające poza zakres wiedzy nabytej w szkole. Dla­tego też czytelnictwo prasy, słuchanie radia i ogląda­nie telewizji, stanowiąc typowe zajęcia czasu wolnego, są jednocześnie jednym z elementów podnoszenia wie­d.lnej i zawodowej .