Monthly Archives: Marzec 2016

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA

Wymiana międzynarodowa będzie zapewne (przy ; przyjętym tu założeniu: braku światowego konfliktu j zbrojnego)’ szybko rosła — zarówno w wyniku zwięk- ! szania się ruchliwości przestrzennej ludzi (przy otwar- I ciu granic pomiędzy — przynajmniej — państwami so- > cjalistycznymi), jk i środków łączności (telewizja sa­telitarna)’. Wymiana ta między innymi osłabi mecha­nizmy kontroli napływu treści i wzorów Wpływ „importowanych” wzorów kulturowych na ! rozwój naszego uczestnictwa kulturalnego zależeć bę- I dzie od — co najmniej — trzech procesów:tempa odrabiania naszego zapóźnienia w dziedzi- | nie rozwoju kulturalnego, oryginalności i społecznej atrakcyjności własnej : twórczości kulturalnej, uświadomienia społeczeństwu wartości i możliwoś­ci stwarzanych przez socjalistyczny humanizm, podnie­sienie samooceny społecznej, rozwój narodowych am­bicji.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

LIKWIDACJA DYSPROPORCJI

Nie czujemy się na tym miejscu zobowiązani do przy­pominania, jak bardzo sytuacja kulturalna w Polsce roku 1974 różni się od międzywojennej, czy od kata­strofalnej sytuacji roku 1945. Dla naszych celów znacz­nie ważniejsze są porównania „do przodu” niż „do ty­łu”. Z tych perspektywicznych porównań wynika zaś, że zasadniczym problemem stojącym przed polityką : kulturalną w naszym kraju w najbliższych latach bę­dzie dokonanie szybkiego postępu w dziedzinie rozwoju infrastruktury kulturalnej.Likwidacja obecnych dysproporcji jest jednym z naj­bardziej doniosłych warunków odgrywania znaczącej roli naszej kultury w międzynarodowej wymianie, jak i ograniczenia ulegania wzorom „niepożądanym” społecznie (w sytuacji, gdy nie ma przecież możliwości izolacji od takich wpływów).

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

W PRZEWIDYWANIU KULTUROWYM

Nie jest to oczywiście warunek wystarczający do pożądanego — z punktu widzenia socjalistycznego sy­stemu wartości — rozwoju kulturalnego. Dotyczy on jedynie pewnych ram uczestnictwa kulturalnego. Kontekst międzynarodowy dla przewidywań rozwo­ju naszej kultury to zresztą nie tylko przeciwstawie­nia: Polska i— reszta świata, lecz w znacznym stopniu problem kształtowania się kultury krajów socjalistycz­nych. Z jednej strony zagadnieniem doniosłym, lecz nie łatwym do prognozowania, są kulturowe konsekwencje integracji gospodarczej tych krajów. Można sądzić, iż stworzą one jeszcze lepsze warunki dla przyjacielskie­go współzawodnictwa w dziedzinie rozwoju kultur na­rodowych — w ramach wspólnych ideałów „kultury socjalistycznej”.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!