Monthly Archives: Kwiecień 2016

ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU

Wiązać się to bę­dzie z koniecznością organizowania wypoczynku przez miejskie instytucje kultury, sportu i wypoczynku. Pro­blemem o szczególnej doniosłości będzie przy tym pra­ca nocna.Wreszcie należy założyć, że decydującym czynnikiem stanie się wzrost potrzeb ludności w zakresie uczest­nictwa w kulturze, wiążący się ze wzrostem poziomu wykształcenia oraz wzrostem poziomu życia, których konsekwencje w odniesieniu do infrastruktury kultu­ralnej będą wzmożone przez wzrost ilości czasu wol­nego. Ogólnie trzeba stwierdzić, że skracanie czasu pracy — jako czynnik zwiększający ilość czasu wolne­go — spotęguje wiele przewidywanych zmian uczest­nictwa w kulturze, wynikających z przemian w innych dziedzinach.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

KONTEKST MIĘDZYNARODOWY

Wszystko to postawi przed polityką kulturalną nowe zadania oraz konieczność współudziału tej polityki w wielu decyzjach dotyczących sfer życia pozornie od­ległych od kultury (między innymi w decyzjach ekono­micznych).Przyszły kontekst międzynarodowy mieć może wie­loraki wpływ na kształtowanie się uczestnictwa kultu­ralnego. Przede wszystkim będzie on warunkować w jakiejś mierze rozwój wielu innych procesów (między innymi tempo wzrostu poziomu życia, choćby przez wielkość udziału wydatków na cele wojskowe w budże­cie państwa; stopień demokratyzacji i in.). Bezpośred­nio zaś na nasz rozwój kultury rzutować będą rozmia­ry, kierunek naszego „eksportu” kulturalnego, wkładu kultury polskiej do kultury światowej, a z drugiej stro­ny — „importu” w tej dziedzinie.

 

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!