//////

Miesięczne archiwum: Kwiecień 2016

GOSPODAROWANIE CZASEM

Z punktu widzenia gospodarowania czasem niezbęd­ny jest rozwój dwu zasadniczych grup usług: zwiększających ilość czasu wolnego,    umożliwiających racjonalne wykorzystanie czasu wolnego.Nas interesuje przede wszystkim grupa druga, któ­ra obejmuje całą sferę urządzeń związanych z wyko­rzystaniem czasu wolnego, a więc instytucji i placówek kulturalnych, oświatowych, wypoczynkowo-rekreacyj- nych itp. Umożliwiają one bowiem spożytkowanie cza­su wolnego w skali dnia codziennego, jak też wypo­czynku sobotnio-niedzielnego oraz urlopowego.Przy pięciodniowym tygodniu pracy, nawet jeśli so­bota przeznaczona bywa na zajęcia i obowiązki, nie­dziela staje się dniem wypoczynku częściej aniżeli przy sześciodniowym tygodniu pracy.

PO REFORMIE CZASU PRACY

Jak wynika przy tym z badań przeprowadzanych za granicą w okresie kilku lat po reformie czasu pracy — dominujące formy wy­poczynku w rozszerzonym wymiarze czasu lokalizo­wane są najczęściej w ramach własnego mieszkania (przy współudziale rodziny): przy telewizji, radiu lub książce.W tych krajach socjalistycznych, gdzie skrócono czas pracy, nie zaobserwowano większych zmian frekwen­cji na przedstawieniach teatralnych i widowiskowych.Przedstawienia teatralne, wprowadzone w pierwszym okresie w soboty przed południem, zostały zlikwido­wane z braku zainteresowania ze strony publiczności. Natomiast w soboty cieszyły się powodzeniem imprezy sportowe.

ORGANIZOWANE PRÓBY

Próby organizowania przez zakłady pracy wycieczek nie odnosiły na ogół sukcesów — z wyja­zdów poza miasto korzystała głównie młodzież, w mi­nimalnym stopniu zaś rodziny pracownicze. W skali ogólnospołecznej trzeba wymienić dwa czyn­niki kształtujące uczestnictwo w różnych formach wy­poczynku w czasie wolnym: 1) potrzeby ludności, jej upodobania, 2) poziom rozwoju tej części infrastruktu­ry, która zaspokaja potrzeby w zakresie kultury i wy­poczynku.Z zagadnieniem pierwszym wiąże się kwestia opra­cowania i upowszechniania modelu {bądź modeli) kultu­ry czasu wolnego i pożądanych wzorów spędzania cza­su wolnego, kształtowania nawyków i upodobań.

ROZBUDOWA OBIEKTÓW

Pro­blem drugi dotyczy budowy i rozbudowy obiektów i    urządzeń, ich lokalizacji przestrzennej, liczby miejsc, cen.Szersze skutki społeczne i kulturalne skracania czasu pracy w tygodniu ujawniają się zazwyczaj w dłuższych okresach, w miarę upływu czasu. Wynika to z faktu, że zmiany w stylu życia i sposobie spędzania czasu nie są prostą konsekwencją zwiększania ilości czasu wol­nego, lecz zależą od nawyków ukształtowanych niekie­dy wieloletnią tradycją, od wzorów akceptowanych przez dane środowisko, od przyzwyczajeń i zaintereso­wań, jak również od konkretnych możliwości spędzania wolnego czasu zgodnie z tymi zainteresowaniami.