//////

Miesięczne archiwum: Kwiecień 2016

PRZYROST LUDNOŚCI

Dla­tego też do przyrostu ludności (głównie miejskiej), do zmieniającej się struktury demograficznej oraz rosnącej ilości czasu wolnego musi być dostosowana sieć urzą­dzeń kulturalnych, oświatowych, wypoczynkowych, tu­rystycznych.Skracanie czasu pracy powinno wiązać się z zapew­nieniem możliwości wyboru form wypoczynku zarów­no w miejscu zamieszkania, jak też poza nim. Należy więc przewidzieć:    odpowiednie warunki mieszkaniowe spędzania za­sadniczej części wolnego czasu w ramach mieszkania (niezbędne jest w związku z tym dalsze zwiększanie za­sięgu telewizji — także kolorowych programów, rozwój telewizji kanałowej, zapewnienie atrakcyjnych progra­mów dla odbiorców o różnych gustach, wartościowych treści itp.).

ROZWÓJ PLACÓWEK

Rozwój placówek kulturalno-oświatowych typu osiedlowego (kluby, czytelnie) wyposażonych w urządzenia i zbiory zbyt kosztowne do zainstalowania we własnym mieszkaniu;  rozwój placówek typu dzielnicowego — kina, klu­by, czytelnie itp.;  rozwój placówek o szerszym zasięgu —jak te­atry, sale koncertowe, muzea itp., zaspokajających po­trzeby wyższego rzędu;   rozwój placówek regionalnych i o zasięgu działa­nia ponadregionalnym — muzea itp., z których korzy­stanie upowszechni się wraz z ułatwieniami w prze­mieszczaniu się dzięki rozwojowi motoryzacji i przedłu­żeniu urlopów.  W przyszłości wiele czynników zwiększy zaintereso­wanie wypoczynkiem poza miastem, prowadząc w kon­sekwencji do masowego opuszczania miast w soboty i niedziele.