//////

Miesięczne archiwum: Maj 2016

PROBLEM UCZESTNICTWA

Trudności w tej dziedzinie wynikają zarówno z braku szerszych doświadczeń tego rodzaju zmian w innych krajach, jak również nie sprecyzowanych tu jeszcze zamierzeń polityki społeczno-ekonomicznej naszego kraju. Sądzić zresztą można, że w Polsce reformy do­tyczące zarówno wydatniejszego przedłużenia urlopu dla ogółu zatrudnionych, jak i ewentualnych ^ zmian wieku emerytalnego nastąpią w dalszej przyszłości (ale liczne grupy społeczne mogą być nimi objęte wcześniej).Z punktu widzenia problemów uczestnictwa kultu­ralnego przedłużenie urlopów będzie oznaczać względ­ne zmniejszenie roli weekendu i, w związku z tym, względne zmniejszenie zapotrzebowania na dobra kul­turalne i usługi związane z weekendowym wypoczyn­kiem, natomiast wzrostzainteresowań krajoznawczych, turystyki — i to turystyki dalszej.

ZWIĘKSZENIE POTRZEB

Rezultatem tego by­łoby dalsze znaczne zwiększenie potrzeb w zakresie in­frastruktury kulturalnej w miejscowościach szczegól­nie atrakcyjnych ze względów klimatycznych, krajo­brazowych, rekreacyjnych. W poważnym stopniu przy­czyniłoby się to również do rozwoju turystyki zagra­nicznej. Natomiast doniosłym rezultatem wcześniejszego roz­poczynania okresu emerytalnego byłoby zapewne po­jawienie się tendencji (już dziś obserwowanej w niektó­rych krajach — np. w Stanach Zjednoczonych: Flory­da) do nowego typu przemieszczeń demograficznych.

ZAKOŃCZENIE OKRESU PRACY

Po zakończeniu okresu pracy część ludności przenosiłaby się na tereny atrakcyjne wypoczynkowo. Osoby te — w znacznym odsetku w pełni sprawne- fizycznie i inte­lektualnie — staną się też nowym rodzajem publicz­ności kulturalnej: o dużych możliwościach i potrzebach uczestnictwa kulturalnego (zarówno biernego jak i    czynnego), przy tym o określonych już gustach stąd o żądaniach repertuarowych zapewne różnych od tych, jakie będą atrakcyjne dla pokolenia młodzieży.Powtórzmy: sformułowanie przewidywań konsek­wencji kulturowych zmniejszania liczby dni pracy w roku i liczby lat pracy w ciągu życia są bardzo trud­ne i niemożliwe jest tu wyjście poza pewne ogólniki; ponadto zaś sądzimy, iż w skali masowej zagadnienie to pojawi się w Polsce raczej po roku 1990.

WNIOSKI DLA POLITYKI KULTURALNEJ

Uznaliśmy jednak za konieczne zasygnalizowanie go — gdyż już przed 1990 rokiem polityka kulturalna będzie musiała rozpocząć przygotowywanie się do nowych zadań i pro­blemów z tego wynikających. Z naszych dotychczasowych rozważań wynikają licz­ne wnioski dla polityki kulturalnej. Infrastruktura kul­turalna związana z wypełnianiem czasu wolnego na­biera w Polsce szczególnego znaczenia z uwagi na perspektywę skracania czasu pracy. Niewystarczający stan bazy, gdyby szybko nie zostały odrobione obecne zapóźnienia, mógłby stać się czynnikiem utrudniającym racjonalne spędzanie czasu wolnego w przyszłości.