//////

Miesięczne archiwum: Maj 2016

WZROST POZIOMU ŻYCIA LUDNOŚCI

Znaczny wzrost poziomu życia ludności, przy jedno­czesnym względnym zastoju w sferze ekspansji kultu­ry i oświaty, mógłby stwarzać takie okoliczności, w któ­rych konsumpcja stałaby się celem samym w sobie, f Wzory wypełniania czasu wolnego są bowiem dość sciśle^związane ze wzorami sukcesu, jakie obowiązują w danym społeczeństwie. Masowa produkcja dóbr, a co za tym idzie ^^aEźe^masoWa-ich konsumpcja spra­wiają, iż dobra materialne mogłyby stać się i u nas konkretnymi, najbardziej widocznymi symbolami suk­cesu. Wartości wyższe, przeżycia intelektualne, ustępo­wałyby pod naporem coraz wymyślniejszych rzeczy.

PRZEDSTAWIONE KIERUNKI

Przedstawione kierunki przewidywania zmian w kształtowaniu się długości czasu pracy zawodowej w tygodniu określać będą również rozmiary czasu wolnego. Jednak należy pamiętać, że zmniejszenie wy­miaru czasu pracy nie oznacza wprost proporcjonalnego przyrostu czasu uwolnionego, czasu „dyspozycyj­nego”. Badania rozmiarów czasu wolnego w skali makro­ekonomicznej w różnych krajach oraz korelacje ilości czasu wolnego z poziomem dochodu narodowego poka­zują, że wymiar czasu wolnego w przeliczeniu na jed­nego mieszkańca jest tym .większy, im wyższy jest po­ziom dochodu narodowego na jednego mieszkańca oraz im wyższy stopień rozwoju usług.