//////

Miesięczne archiwum: Czerwiec 2016

WIELKA BUDOWA

Wydaje się zresztą, że w obecnym „ru­chu” na rzecz budowy.wielkiej liczby mieszkań w więk­szym stopniu powinna uczestniczyć polityka kulturalna. Jej kryteria zaś okażą się w przyszłości najbardziej ważkie przy ocenie rezultatów dzisiejszego wysiłku in­westycyjnego w zakresie mieszkalnictwa.Wreszcie niezmiernie doniosłym zjawiskiem będzie rozwój techniki — wkroczenie jej nowoczesnych prze­jawów do wszelkich niemal sfer życia ludzkiego, ów problem jednak przedstawimy nieco szerzej w ostatnim punkcie tego rozdziału.Ogólnie biorąc, w interesującej nas perspektywie można więc przewidywać następujące zmiany w pozio­mie -życia i określających go czynnikach:  wzrost przeciętnego poziomu życia,  podnoszenie socjalnego minimum,  wzrost — wśród czynnych zawodowo — odsetka osób czerpiących dochody z pracy w gospodarce uspo­łecznionej,wzrost przeciętnej płacy,wzrost wysokości rent i emerytur.

ZREALIZOWANIE PRZEWIDYWAŃ

Zapewnić je może polityka społeczna, która:  będzie wykorzystywać i rozwijać konsumpcję z funduszu spożycia zbiorowego jako czynnik niwelacji zróżnicowań w dostępie do kultury spowodowanych rozpiętościami dochodów (na członka rodziny),  stworzy system zasiłków (w szczególności rodzin­nych) będący nie tylko elementem polityki populacyj­nej i polityki zatrudnienia, ale również polityki kultu­ralnej.Zrealizowanie tych przewidywań przyniosłoby w per­spektywie końca stulecia szanse bardzo znacznego wzrostu aktywności kulturalnej.Z naszych rozważań wynikają konsekwencje dla po­lityki kulturalnej. Przede wszystkim podniesienie pozio­mu życia przyczynić się może do znacznego wzrostu publiczności kulturalnej (między innymi dzięki uwol­nieniu ludzi od presji wielu trudności życia codzienne­go, konieczności dorabiania itp.).