Monthly Archives: Czerwiec 2016

ZWIĘKSZENIE POTRZEB

Rezultatem tego by­łoby dalsze znaczne zwiększenie potrzeb w zakresie in­frastruktury kulturalnej w miejscowościach szczegól­nie atrakcyjnych ze względów klimatycznych, krajo­brazowych, rekreacyjnych. W poważnym stopniu przy­czyniłoby się to również do rozwoju turystyki zagra­nicznej. Natomiast doniosłym rezultatem wcześniejszego roz­poczynania okresu emerytalnego byłoby zapewne po­jawienie się tendencji (już dziś obserwowanej w niektó­rych krajach — np. w Stanach Zjednoczonych: Flory­da) do nowego typu przemieszczeń demograficznych.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

ZAKOŃCZENIE OKRESU PRACY

Po zakończeniu okresu pracy część ludności przenosiłaby się na tereny atrakcyjne wypoczynkowo. Osoby te — w znacznym odsetku w pełni sprawne- fizycznie i inte­lektualnie — staną się też nowym rodzajem publicz­ności kulturalnej: o dużych możliwościach i potrzebach uczestnictwa kulturalnego (zarówno biernego jak i    czynnego), przy tym o określonych już gustach stąd o żądaniach repertuarowych zapewne różnych od tych, jakie będą atrakcyjne dla pokolenia młodzieży.Powtórzmy: sformułowanie przewidywań konsek­wencji kulturowych zmniejszania liczby dni pracy w roku i liczby lat pracy w ciągu życia są bardzo trud­ne i niemożliwe jest tu wyjście poza pewne ogólniki; ponadto zaś sądzimy, iż w skali masowej zagadnienie to pojawi się w Polsce raczej po roku 1990.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!