Monthly Archives: Lipiec 2016

CHARAKTER TWÓRCZOŚCI

Mieścić się mogą w tej grupie zajęcia .noszące charakter twórczości amatorskiej, rzemiosło, artystycz­nego, rzemiosła naprawczego, ogrodnictwa, budownic­twa dla celów własnych itp., ze strony kobiet zaś — przetwórstwo, szycie, haft, robótki ręczne.Grupa druga — to nauka i dokształcanie (nieko­niecznie poprzez szkołę). Już obecnie postęp wiedzy stwarza sytuację, w której nawet gazeta codzienna czy program radia i telewizji zawierają wiadomości wy­kraczające poza zakres wiedzy nabytej w szkole. Dla­tego też czytelnictwo prasy, słuchanie radia i ogląda­nie telewizji, stanowiąc typowe zajęcia czasu wolnego, są jednocześnie jednym z elementów podnoszenia wie­d.lnej i zawodowej .

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

NIEPEWNE PRZEWIDYWANIA

Grupa trzecia — to zajęcia wypoczynkowo-rekrea- cyjne łącznie z wyjazdami poza miasto, wycieczkami, turystyką i sportem. Szczególnie silny wpływ na upo­wszechnienie tej formy wykorzystania czasu wolnego wywiera rozwój motoryzacji. Drugim wyznacznikiem jest możliwość posiadania domku poza miastem (wzo­ry upowszechnione między innymi w ZSRR, Czecho­słowacji, Francji).Grupę czwartą stanowią zajęcia należące bezpośred­nio do sfery uczestnictwa w kulturze ((przewidywanie ich charakteru stanowi główny przedmiot naszych roz­ważań).Szczególnie niepewne są przewidywania kulturowych konsekwencji skracania czasu pracy już nie w wymia­rze liczby godzin i dni w tygodniu, ale liczby dni w ro­ku (w wyniku przedłużenia urlopów), a także, ewen­tualnie, liczby lat pracy w życiu jednostki i(w rezul­tacie wcześniejszego przechodzenia na emeryturę).

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

PROBLEM UCZESTNICTWA

Trudności w tej dziedzinie wynikają zarówno z braku szerszych doświadczeń tego rodzaju zmian w innych krajach, jak również nie sprecyzowanych tu jeszcze zamierzeń polityki społeczno-ekonomicznej naszego kraju. Sądzić zresztą można, że w Polsce reformy do­tyczące zarówno wydatniejszego przedłużenia urlopu dla ogółu zatrudnionych, jak i ewentualnych ^ zmian wieku emerytalnego nastąpią w dalszej przyszłości (ale liczne grupy społeczne mogą być nimi objęte wcześniej).Z punktu widzenia problemów uczestnictwa kultu­ralnego przedłużenie urlopów będzie oznaczać względ­ne zmniejszenie roli weekendu i, w związku z tym, względne zmniejszenie zapotrzebowania na dobra kul­turalne i usługi związane z weekendowym wypoczyn­kiem, natomiast wzrostzainteresowań krajoznawczych, turystyki — i to turystyki dalszej.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!