//////

Miesięczne archiwum: Sierpień 2016

KSZTAŁTOWANIE UCZESTNICTWA

O kształtowaniu się uczestnictwa kulturalnego decydować będzie jednak również ich dystrybucja: rozpiętość pomiędzy wynagrodzeniem za poszczególne rodzaje pracy, rozpiętości płac pomiędzy działami gospodarki narodowej itp. Potrzeby szybszego przechodzenia do gospodarki in­tensywnej będą stwarzać zapewne nacisk (zwłaszcza w pierwszej połowie rozpatrywanego okresu — tj. do roku 1980) na zwiększenie rozpiętości płac (powyżej minimum socjalnego). W odniesieniu do sfery uczestnic­twa kulturalnego rysują się w związku z tym dwa wa­rianty. Pierwszym z nich byłoby utrzymanie się (czy nawet zwiększenie — choć na wyższym poziomie) rozwarstwienia kulturalnego — tzn. utrzymywanie się lub wzrost zróżnicowania szans dostępu do kultury (proporcjonalnie do różnic w zarobkach).

NIEKORZYSTNY WARIANT

Wariant ten byłby wysoce niekorzystny z punktu widzenia perspek­tyw rozwoju kultury polskiej, a nawet całokształtu rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju. Pozostawiałby on znaczną część ludności w zacofaniu kulturalnym, uniemożliwiającym aktywne uczestnictwo społeczne, sprostanie wymaganiom rewolucji naukowo-technicz­nej. Wariant drugi polegałby na tym, że szanse uczest­nictwa w kulturze w stosunkowo mniejszym stopniu zależałyby od indywidualnych dochodów, a nawet sto­sowano by w zakresie zaspokajania potrzeb kultural­nych politykę rekompensowania nierówności w innych dziedzinach (np. wynikających z zamieszkiwania terenu dającego mniejsze szanse na uzyskiwanie wyższych do­chodów).