Monthly Archives: Sierpień 2016

POWSTAJĄCE PYTANIE

Powstaje pytanie, jakie zmiany nastąpią w treściach czasu wolnego oraz potrzebach w tym zakresie (uwzględniając zmiany warunków życia spowodowane dalszą urbanizacją, postępem technicznym — jego prze­jawami zarówno w procesie pracy, jak ,i poza pracą itp.). Wolno przypuszczać, że w przyszłości czas wolny w znacznym stopniu wypełnią treści stanowiące prze- ‚ ciwieństwo warunków życia stwarzanych przez cywi­lizację. Inaczej mówiąc, w miarę postępu urbanizacji będzie narastało dążenie <lo spędzenia czasu w natural­nym środowisku przyrody, i to nie tylko podczas weekendu i wypoczynku urlopowego, lecz także przez uprawianie ogródka, budownictwo domków jednoro­dzinnych itp.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

POSTĘP TECHNICZNY

Dla grup zatrudnionych przy standardowej produkcji przemysłowej będzie, być może, atrakcyjne wykonywa­nie w czasie wolnym zajęć manualnych (robótki, maj­sterkowanie) — jako reakcji przeciwko systemowi pra­cy narzucającemu czynności powtarzane przez cały dzień pracy, ograniczającemu poczucie uczestnictwa w procesie tworzenia całego produktu. Postęp techniczny, czyniąc pracę lżejszą, lecz bardziej zmechanizowaną, może wywoływać potrzebę oderwania się od jej skutków i poświęcenia czasu wolnego na za­jęcia wymagające wysiłku fizycznego i ruchu. Ten sam postęp techniki, narzucający potrzeby w dziedzinie podnoszenia kwalifikacji i kilkakrotnego w ciągu swo­jej aktywności zawodowej przekwalifikowania się, wy­woływać będzie chęć lub poczucie obowiązku podnosze­nia kwalifikacji czy to w drodze systematycznej nauki, czy też samokształcenia.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

ZAANGAŻOWANIE ZAWODOWE

Zaangażowanie zawodowe kobiet i zmniejszenie się w związku z tym ich możliwości sprostania obowiąz­kom dobrej gospodyni i dobrej matki, w tradycyjnym rozumieniu, wywoła prawdopodobnie obserwowaną już i   obecnie dążność do poświęcania maksimum czasu wol­nego dzieciom i rodzinie.Powstanie też, jak można przewidywać, cała grupa zajęć czasu wolnego, dobrowolnych i wykonywanych z własnej chęci, lecz mających w pełni cechy pracy użytecznej. Będą to ‚przede wszystkim. (lecz nie tylko) zajęcia domowe wykraczające poza powinność, a stano­wiące relaks i oderwanie się od codziennych warunków życia.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!