//////

Miesięczne archiwum: Październik 2016

ZREALIZOWANIE PRZEWIDYWAŃ

Zapewnić je może polityka społeczna, która:  będzie wykorzystywać i rozwijać konsumpcję z funduszu spożycia zbiorowego jako czynnik niwelacji zróżnicowań w dostępie do kultury spowodowanych rozpiętościami dochodów (na członka rodziny),  stworzy system zasiłków (w szczególności rodzin­nych) będący nie tylko elementem polityki populacyj­nej i polityki zatrudnienia, ale również polityki kultu­ralnej.Zrealizowanie tych przewidywań przyniosłoby w per­spektywie końca stulecia szanse bardzo znacznego wzrostu aktywności kulturalnej.Z naszych rozważań wynikają konsekwencje dla po­lityki kulturalnej. Przede wszystkim podniesienie pozio­mu życia przyczynić się może do znacznego wzrostu publiczności kulturalnej (między innymi dzięki uwol­nieniu ludzi od presji wielu trudności życia codzienne­go, konieczności dorabiania itp.).

WZROST POZIOMU ŻYCIA LUDNOŚCI

Znaczny wzrost poziomu życia ludności, przy jedno­czesnym względnym zastoju w sferze ekspansji kultu­ry i oświaty, mógłby stwarzać takie okoliczności, w któ­rych konsumpcja stałaby się celem samym w sobie, f Wzory wypełniania czasu wolnego są bowiem dość sciśle^związane ze wzorami sukcesu, jakie obowiązują w danym społeczeństwie. Masowa produkcja dóbr, a co za tym idzie ^^aEźe^masoWa-ich konsumpcja spra­wiają, iż dobra materialne mogłyby stać się i u nas konkretnymi, najbardziej widocznymi symbolami suk­cesu. Wartości wyższe, przeżycia intelektualne, ustępo­wałyby pod naporem coraz wymyślniejszych rzeczy.