Monthly Archives: Listopad 2016

ZREALIZOWANIE PRZEWIDYWAŃ

Zapewnić je może polityka społeczna, która:  będzie wykorzystywać i rozwijać konsumpcję z funduszu spożycia zbiorowego jako czynnik niwelacji zróżnicowań w dostępie do kultury spowodowanych rozpiętościami dochodów (na członka rodziny),  stworzy system zasiłków (w szczególności rodzin­nych) będący nie tylko elementem polityki populacyj­nej i polityki zatrudnienia, ale również polityki kultu­ralnej.Zrealizowanie tych przewidywań przyniosłoby w per­spektywie końca stulecia szanse bardzo znacznego wzrostu aktywności kulturalnej.Z naszych rozważań wynikają konsekwencje dla po­lityki kulturalnej. Przede wszystkim podniesienie pozio­mu życia przyczynić się może do znacznego wzrostu publiczności kulturalnej (między innymi dzięki uwol­nieniu ludzi od presji wielu trudności życia codzienne­go, konieczności dorabiania itp.).

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

WZROST POZIOMU ŻYCIA LUDNOŚCI

Znaczny wzrost poziomu życia ludności, przy jedno­czesnym względnym zastoju w sferze ekspansji kultu­ry i oświaty, mógłby stwarzać takie okoliczności, w któ­rych konsumpcja stałaby się celem samym w sobie, f Wzory wypełniania czasu wolnego są bowiem dość sciśle^związane ze wzorami sukcesu, jakie obowiązują w danym społeczeństwie. Masowa produkcja dóbr, a co za tym idzie ^^aEźe^masoWa-ich konsumpcja spra­wiają, iż dobra materialne mogłyby stać się i u nas konkretnymi, najbardziej widocznymi symbolami suk­cesu. Wartości wyższe, przeżycia intelektualne, ustępo­wałyby pod naporem coraz wymyślniejszych rzeczy.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

PRZEDSTAWIONE KIERUNKI

Przedstawione kierunki przewidywania zmian w kształtowaniu się długości czasu pracy zawodowej w tygodniu określać będą również rozmiary czasu wolnego. Jednak należy pamiętać, że zmniejszenie wy­miaru czasu pracy nie oznacza wprost proporcjonalnego przyrostu czasu uwolnionego, czasu „dyspozycyj­nego”. Badania rozmiarów czasu wolnego w skali makro­ekonomicznej w różnych krajach oraz korelacje ilości czasu wolnego z poziomem dochodu narodowego poka­zują, że wymiar czasu wolnego w przeliczeniu na jed­nego mieszkańca jest tym .większy, im wyższy jest po­ziom dochodu narodowego na jednego mieszkańca oraz im wyższy stopień rozwoju usług.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

GOSPODAROWANIE CZASEM

Z punktu widzenia gospodarowania czasem niezbęd­ny jest rozwój dwu zasadniczych grup usług: zwiększających ilość czasu wolnego,    umożliwiających racjonalne wykorzystanie czasu wolnego.Nas interesuje przede wszystkim grupa druga, któ­ra obejmuje całą sferę urządzeń związanych z wyko­rzystaniem czasu wolnego, a więc instytucji i placówek kulturalnych, oświatowych, wypoczynkowo-rekreacyj- nych itp. Umożliwiają one bowiem spożytkowanie cza­su wolnego w skali dnia codziennego, jak też wypo­czynku sobotnio-niedzielnego oraz urlopowego.Przy pięciodniowym tygodniu pracy, nawet jeśli so­bota przeznaczona bywa na zajęcia i obowiązki, nie­dziela staje się dniem wypoczynku częściej aniżeli przy sześciodniowym tygodniu pracy.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!