Monthly Archives: Grudzień 2016

REALIZACJA DRUGIEGO WARIANTU

Realizacja drugiego wariantu wymagałaby jednak znaczniejszego zwiększenia funduszu spożycia społecznego — a w nim właśnie funduszu dóbr i usług kulturalnych (przy tym zaś odpowiedniej dystrybucji tego spożycia).Z punktu widzenia polityki kulturalnej wskazane by­łoby w szczególności wprowadzenie wspomnianego wskaźnika „minimum socjalnego”, jako jednego z naj­donioślejszych wskaźników rozwoju społeczno-ekono­micznego kraju. Stopniowe podnoszenie minimum so­cjalnego zapewniłoby warunki sprzyjające szybkiemu rozwojowi kulturalnemu.Istotnym aspektem ekonomicznych uwarunkowań przemian kulturalnych będzie kształtowanie się spo­życia zbiorowego, przede wszystkim zaś wysokości funduszu „spożycia społecznego” — rozumianego jako spożycie tych dóbr i usług, które ludność otrzymuje nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

FUNDUSZ SPOŻYCIA SPOŁECZNEGO

W założeniu fun­dusz spożycia społecznego wyrównywać powinien spo­łeczne nierówności. Założenia wstępne planu perspektywicznego przewi­dują, że relacja pomiędzy spożyciem z indywidualnych dochodów ludności i spożyciem zbiorowym (rzutują­cym na fundusz spożycia społecznego) nie zmieni się za­sadniczo do roku 1980 (będzie równa nadal około 6:1). Dopiero po roku 1980 przewiduje się pewną preferen­cję dla spożycia zbiorowego (w związku z czym relacja pomiędzy spożyciem z funduszy indywidualnych i z fun­duszu spożycia zbiorowego w roku 1990 wynosić ma około 5,3:l).W przypadku realizacji tych założeń dopiero po roku 1980 wzrosną możliwości aktywnej polityki społeczno- -kulturalnej mającej na celu egalitaryzację w zakresie uczestnictwa w kulturze.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

POLITYKA EKONOMICZNA

Taka lub inna polityka eko­nomiczna państwa ustalająca relację pomiędzy spoży­ciem indywidualnym i spożyciem zbiorowym określi więc w znacznym stopniu rozwój uczestnictwa kultu­ralnego.Czynnikiem następnym (zresztą ściśle związanym z dwoma poprzednimi) będą przemiany modelu kon­sumpcji naszego społeczeństwa, zmiany struktury wy­datków ludności, a zwłaszcza przesunięcia w wydatkach związanych z aktywnością kulturalną. Przewidywania szczegółowe w tej dziedzinie są bardzo trudne, omawia­ne zjawiska zależą bowiem od polityki ekonomiczno- -społecznej oraz polityki kulturalnej najbliższych kil­kunastu lat — głównie zaś od tego, w jakiej mierze wydatki ludności na kulturę ulegną podwyższeniu wskutek zmiany struktury konsumpcji — polegającej w szczególności na zwiększeniu wydatków na artykuły nieżywnościowe.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

WIELKA BUDOWA

Wydaje się zresztą, że w obecnym „ru­chu” na rzecz budowy.wielkiej liczby mieszkań w więk­szym stopniu powinna uczestniczyć polityka kulturalna. Jej kryteria zaś okażą się w przyszłości najbardziej ważkie przy ocenie rezultatów dzisiejszego wysiłku in­westycyjnego w zakresie mieszkalnictwa.Wreszcie niezmiernie doniosłym zjawiskiem będzie rozwój techniki — wkroczenie jej nowoczesnych prze­jawów do wszelkich niemal sfer życia ludzkiego, ów problem jednak przedstawimy nieco szerzej w ostatnim punkcie tego rozdziału.Ogólnie biorąc, w interesującej nas perspektywie można więc przewidywać następujące zmiany w pozio­mie -życia i określających go czynnikach:  wzrost przeciętnego poziomu życia,  podnoszenie socjalnego minimum,  wzrost — wśród czynnych zawodowo — odsetka osób czerpiących dochody z pracy w gospodarce uspo­łecznionej,wzrost przeciętnej płacy,wzrost wysokości rent i emerytur.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!