//////

Miesięczne archiwum: Styczeń 2017

ISTOTNE CZYNNIKI

Sześć pierwszych czynników ma przy tym charakter „endo­genny” — związane są one ze zróżnicowaniem we­wnętrznym społeczeństwa polskiego; czynnik szósty — „egzogenny” — dotyczy naszego miejsca w kontekście międzynarodowym. Czynnikami tymi są:  struktura przestrzenna kraju   struktura demograficzna,   struktura i ruchliwość społeczna,  wykształcenie,  poziom życia,   czas wolny,  kontekst międzynarodowy. Zestaw ten nie obejmuje z pewnością wszystkich istotnych czynników — np. takich jak zagadnienia or­ganizacji życia społecznego, które mają z pewnością znaczenie pierwszorzędne.

ISTNIEJĄCE SZANSE

W naszych dalszych rozważaniach będziemy się starać o przedstawienie argumentów wspierających tę hipotezę.Dążyć przy tym będziemy do sformułowania pew­nych, rysujących się dziś, wariantów — w szczególności zaś wariantów, które niejednokrotnie nazywaliśmy wariantami „szans”. Inaczej mówiąc, do rozważań na­szych wprowadzimy pewne elementy normatywne — wyraźnie jednak rozróżniając pomiędzy tym, co „możli­we” lub „prawdopodobne”, a tym, co „pożądane”. Nie znaczy to zresztą, żebyśmy prezentowali tu tzw. prognozę normatywną (uważamy zresztą określenie ta­kie za wewnętrznie sprzeczne).