Monthly Archives: Luty 2017

OGRANICZENIE ZAKAZÓW

Takie czynniki, jak zniesienie .(lub ograniczenie) administracyjnych zaka­zów meldowania się w pewnych miejscowościach, wzrost zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych (w związ­ku z tym osłabienie stopnia „przypisania” rodziny do mieszkania zajmowanego), ,a dalej rozwój środków transportu (w tym indywidualnej motoryzacji) i wresz­cie wzrost ilości „czasu wolnego” (do problemu tego powrócimy później) -— pociągną za sobą znaczne zwięk­szenie częstotliwości oraz zasięgu przestrzennego prze­mieszczania się ludności (i to przemieszczania zarówno „na stałe”, jak i „okresowego”). Będą z tego wynikać poważne konsekwencje dla sieci urządzeń socjalnych, a przede wszystkim kulturalnych.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

POLITYKA KULTURALNA

Można sądzić, iż właśnie polityka kulturalna w dużej mierze zadecyduje o tym, czy wystąpią u nas pewne niepożądane społecznie zjawiska, czy rozwój odbywać się będzie w miarę harmonijnie. Pisząc o zjawiskach niepożądanych, przede wszystkim na myśli mamy: po pierwsze — tzw. dystans czy lukę pomiędzy pokolenia­mi. Sądzimy, iż luka ta nie jest nieuchronnym rezulta­tem szybkiego tempa przemian społecznych. Istota jej tkwi bowiem w różnicach wyposażenia kulturalnego i systemów wartości poszczególnych generacji. Gdy ist­nieją mechanizmy społeczno-kulturowe, które zapew­niają możność komunikacji, porozumiewania się między pokoleniami (a, jak sądzimy, osiągalne jest skuteczne funkcjonowanie takich mechanizmów), występujące różnice nie muszą prowadzić do międzypokoleniowej dezintegracji społecznej.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

ZRÓŻNICOWANIE KLASOWO- WARSTWOWE

Ze zróżnicowaniem klasowo-warstwowym bardzo sil­nie wiąże się zróżnicowanie uczestnictwa w kulturze — przy tym nie tylko obecna przynależność odgrywa tu rolę, ale również społeczne pochodzenie (tj. przynależ­ność rodziców).  Można wyliczyć cały zespół czynników, które zmie­niając się w przewidywanym przez nas kierunku, po­wodowałyby szybkie malenie roli zróżnicowania kla- sowo-warstwowego w naszym kraju.Choć nie oczekujemy, aby do lat 1990—2000 zanikły podziały klasowo-warstwowe, . sądzimy, iż będą one różnicować uczestnictwo kulturalne w stopniu znacznie mniejszym niż obecnie, tracąc swe znaczenie na rzecz innych czynników.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

KAŻDY OBYWATEL

Oznaczałoby to, że każdy obywatel byłby na pełnym utrzymaniu państwa do ukończenia 18 czy nawet 23 Jat.Przy takiej koncepcji odpowiedniej rozbudowie mu­siałaby ulec sieć urządzeń socjalnych i kulturalnych związanych z zaspokajaniem potrzeb dzieci i młodzieży. Równocześnie jednak — w świetle dzisiejszych poglą­dów i ocen — tego rodzaju rozbudowa funkcji powinna być zorganizowana w ten sposób, ażeby rola społeczna rodziny nie tylko nie była ograniczona, lecz przeciwnie, by uległa wzmocnieniu.,Obok rodziny coraz bardziej istotnym elementem mi­krostruktury społecznej staną się prawdopodobnie „grupy zainteresowań” — łączące ludzi więzami spo­łecznymi na płaszczyźnie czy to zawodowej, czy poza- zawodowej aktywności.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!