//////

Miesięczne archiwum: Luty 2017

ANALIZA PRZESTRZENNA

Dysproporcje w uczestnictwie kulturalnym wiążą się ściśle z dysproporcjami stopnia rozwoju gospodar­czego. Nie jest to jednak zależność bezpośrednia. I tak najwyższemu w Polsce etapowi rozwoju ekonomicznego w województwie katowickim i związanemu z nim upo­wszechnieniu najprostszych przekazów kultury maso­wej nie towarzyszy np. wysoki wskaźnik czytelnictwa. Jakich zmian w omawianym zakresie oczekiwać na­leży w perspektywie końca stulecia? Wydaje się, że przede wszystkim zmniejszenia dotychczasowych roz­piętości pomiędzy województwami „zamożnymi” i „ubo­gimi” na rzecz różnic funkcjonalnych.

OGRANICZENIE ZAKAZÓW

Takie czynniki, jak zniesienie .(lub ograniczenie) administracyjnych zaka­zów meldowania się w pewnych miejscowościach, wzrost zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych (w związ­ku z tym osłabienie stopnia „przypisania” rodziny do mieszkania zajmowanego), ,a dalej rozwój środków transportu (w tym indywidualnej motoryzacji) i wresz­cie wzrost ilości „czasu wolnego” (do problemu tego powrócimy później) -— pociągną za sobą znaczne zwięk­szenie częstotliwości oraz zasięgu przestrzennego prze­mieszczania się ludności (i to przemieszczania zarówno „na stałe”, jak i „okresowego”). Będą z tego wynikać poważne konsekwencje dla sieci urządzeń socjalnych, a przede wszystkim kulturalnych.