CHARAKTER PRZEMIAN

Charakter przemian kulturowych krajów bar­dziej od nas rozwiniętych ekonomicznie Wskazuje fakt, iż w społeczeństwach szybko osiągających wyższy po­ziom zamożności nie zawsze zachodzą one w sposób, który ocenialibyśmy dodatnio. W szczególności pod­kreśla się, że kultura „humanistyczna”.— preferująca twórczość, aktywne uczestnictwo, poszukiwanie no­wych wartości — nie ;jest bynajmniej jedyną możli­wością. Wręcz przeciwnie; zafascynowanie techniką ja­ko celem, a nie tylko środkiem, zafascynowanie kon­sumpcją jako celem i wyznacznikiem prestiżu społecz­nego, bierna recepcja nawału informacji — te i po­dobne zjawiska mogą wystąpić z całą ostrością, podwa­żając (system wartości socjalistycznego społeczeństwa.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)