DOSTARCZENIE MIERZALNEJ ILOŚCI ENERGII

Dostar­czenie mierzalnej ilości energii spowodowało mierzalny wzrost nieuporządkowania. Dlatego też istnieje energia właściwa, która jest równa ilości energii potrzebnej do wywołania wzrostu nieuporządkowania o jeden. Tę energię właści­wą utożsamiamy z kT. Na szczęście ta definicja temperatury odpo­wiada zarówno kwantowemu, jak i klasyczne­mu reżymowi. Wiążąc temperaturę ze stopniem nieuporządkowania, oddzielamy jej definicję od szczegółowych statystycznych właściwości roz­maitych składników układu. Temperatura staje się miarą trudności zwiększenia stopnia jego nieuporządkowania. W niskich temperaturach ten sam przyrost energii powoduje większy wzrost nieuporządkowania niż w temperatu­rach wyższych. Odwrotnie, odebranie tej samej ilości energii układowi w niskich temperatu­rach powoduje większy wzrost jego uporząd­kowania niż wówczas, gdy zachodzi to w wy­sokich temperaturach.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)