ELEKTRONY W NADPRZEWODNIKU

Elektro­ny w nadprzewodniku przyciągają się poprzez wymianę fononów wirtualnych. Jak na ironię, wysyłanie i pochłanianie fononów rzeczywis­tych przez elektrony jest podstawową przyczy­ną powstawania oporu elektrycznego w meta­lach. W niskich temperaturach elektrony ob­chodzą to ograniczenie nałożone na swobodę ich ruchu, „pożerając” wysyłane fonony, i dzię­ki temu zachowują ruch, który sobie przyswoi­ły. W nadprzewodzącym obwodzie elektrycz­nym wzbudzony prąd płynie nieprzerwanie bez przeszkód.Jedną z najbardziej podstawowych sił wystę­pujących w przyrodzie jest siła wiążąca pro­tony i neutrony w jądra atomowe. Nazywamy ją oddziaływaniem silnym, ponie­waż przezwycięża potężne odpychanie elektro­statyczne między protonami.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)