KONTEKST MIĘDZYNARODOWY

Wszystko to postawi przed polityką kulturalną nowe zadania oraz konieczność współudziału tej polityki w wielu decyzjach dotyczących sfer życia pozornie od­ległych od kultury (między innymi w decyzjach ekono­micznych).Przyszły kontekst międzynarodowy mieć może wie­loraki wpływ na kształtowanie się uczestnictwa kultu­ralnego. Przede wszystkim będzie on warunkować w jakiejś mierze rozwój wielu innych procesów (między innymi tempo wzrostu poziomu życia, choćby przez wielkość udziału wydatków na cele wojskowe w budże­cie państwa; stopień demokratyzacji i in.). Bezpośred­nio zaś na nasz rozwój kultury rzutować będą rozmia­ry, kierunek naszego „eksportu” kulturalnego, wkładu kultury polskiej do kultury światowej, a z drugiej stro­ny — „importu” w tej dziedzinie.

 

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)