MASOWE ZJAWISKO

Jako zjawisko masowe pojawi się również „kształce­nie ciągłe” (permanentne). Będzie ono niezbędne ze względu na szybką dezaktualizację wiedzy nabytej w szkole {średniej czy wyższej), konieczność przekwali­fikowania się {czasem po kilka razy w życiu), a także w wyniku rozbudzenia potrzeby bezinteresownego po­głębiania i poszerzania wiedzy (oczekiwać należy, że ta potrzeba szybko będzie wzrastać w skali masowej).Można spodziewać się, że pod naciskiem tego zapo­trzebowania społecznego obok szkół — z ich naucza­niem zasadniczym i nauczaniem „dopełniającym” — funkcje oświatowe w znacznie większym niż dziś roz­miarze będą pełnić środki masowego komunikowania, a także inne instytucje (stowarzyszenia itp.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)