NIEPEWNE PRZEWIDYWANIA

Grupa trzecia — to zajęcia wypoczynkowo-rekrea- cyjne łącznie z wyjazdami poza miasto, wycieczkami, turystyką i sportem. Szczególnie silny wpływ na upo­wszechnienie tej formy wykorzystania czasu wolnego wywiera rozwój motoryzacji. Drugim wyznacznikiem jest możliwość posiadania domku poza miastem (wzo­ry upowszechnione między innymi w ZSRR, Czecho­słowacji, Francji).Grupę czwartą stanowią zajęcia należące bezpośred­nio do sfery uczestnictwa w kulturze ((przewidywanie ich charakteru stanowi główny przedmiot naszych roz­ważań).Szczególnie niepewne są przewidywania kulturowych konsekwencji skracania czasu pracy już nie w wymia­rze liczby godzin i dni w tygodniu, ale liczby dni w ro­ku (w wyniku przedłużenia urlopów), a także, ewen­tualnie, liczby lat pracy w życiu jednostki i(w rezul­tacie wcześniejszego przechodzenia na emeryturę).

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)