PODNOSZENIE POZIOMU WYKSZTAŁCENIA

Podnoszenie poziomu wykształcenia bez równoczes­nego możliwie szybkiego rozbudowywania infrastruk­tury kulturalnej groziłoby natomiast silnymi frustra­cjami, nieżadowoleniem itp. Doniosłość omawianego problemu wynika również z tego, że przemiany zacho­dzące w sferze pracy (nawet przy wprowadzeniu mo­żliwych w naszym ustroju czynników ograniczających procesy alienacji) nie będą następować zapewne w ta­kim tempie i zakresie, by praca w pełni mogła zaspo­kajać potrzeby intelektualne, kulturalne ludzi wy­kształconych na poziomie średnim czy wyższym. Ak­tywność poza sferą pracy, zapewniająca pewną rekom­pensatę dla osób wykonujących czynności poniżej swych możliwości intelektualnych, mieć będzie istotne znaczenie także z punktu widzenia działalności produk­cyjnej.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)