PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU

Prawidłowości rozwoju w dziedzinie kultury przedstawiają się inaczej: czynnikiem najdonioślejszym dla tego rozwoju jest przechodzenie coraz szerszych kręgów społecznych z roli „przedmiotu” oddziaływań kulturalnych (etap „upowszechniania” kultury) do roli podmiotu, nie tylko charakteryzującego się aktywnym „uczestnictwem” w kulturze, ale decydującego o wyborach wartości kul­turowych, poczuwającego się do odpowiedzialności za całokształt rozwoju kultury. Warunkiem sukcesów w fazie kulturowej będzie rozbudzenie postaw twórczego poszukiwania i kształ­towania własnej drogi rozwoju narodowego; ambicja wykorzystania w tym zakresie szans wynikających z ustroju socjalistycznego; aspiracje poszukiwania no­wych rozwiązań i form życia zbiorowego, nowych kierunków rozwoju, a wreszcie oryginalnego postępo­wego kierunku twórczości w dziedzinie sztuki.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)