PRZEWIDYWANIA

Rezultatem tego byłby między innymi wzrost zna­czenia szkoły jako ośrodka kulturalnego, rozszerzenie i wzbogacenie idei „szkoły środowiskowej”.Jakie przewidywania można sformułować w odnie­sieniu do problematyki oświatowej w kulturze? Naj­bardziej chyba doniosłe przemiany nastąpią w trzech dziedzinach:    w funkcjach środków masowego komunikowania,  w ruchu społeczno-kulturalnym,  w szkolnictwie artystycznym (czy ogólniej: szkol­nictwie dla potrzeb funkcjonowania instytucji kultury)’. Związki między oświatą a środkami masowego ko­munikowania ulegną w najbliższym dwudziestoleciu dalszym głębokim zmianom. W pierwszym rzędzie trzeba wymienić zwiększone wykorzystanie telewizji dla potrzeb kształcenia szkolnego oraz kształcenia do­rosłych.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)